COVID 19: Antwoorden op uw vragen.

Onze kantoren zijn terug open, maar voorlopig enkel op afspraak!

Symbio opent stap voor stap opnieuw zijn deuren. U kunt vanaf nu bij ons terecht voor dringende aanvragen. Natuurlijk nemen we hierbij de gepaste voorzorgsmaatregelen in acht.

Vanaf dinsdag 2 juni behandelen we op afspraak uitsluitend dringende dossiers i.v.m. de uitkeringen, de verzekerbaarheid, een hospitalisatie, een ongeval enz… die niet op afstand kunnen behandeld worden.

Om de urgentie van uw dossier te analyseren, contacteer ons op 02/743.16.90 beschikbaar van 8u tot 15u.

LET OP! De getuigschriften voor verstrekte hulp zullen nog steeds per post aan ons bezorgen of in onze brievenbussen deponeren.

Uw terugbetalingsaanvragen in het kader van de aanvullende verzekering kunt u sturen naar info@symbio.be.

Gelieve u tijdens uw afspraak te houden aan de regels van social distancing, in het bijzonder het dragen van een mondmasker, het desinfecteren van uw handen bij de ingang en het respecteren van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

Hoe ontvang en verzend ik een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in het Covid-19-tijdperk?

* Na een lichamelijk onderzoek zal uw behandelende arts u het klassiek getuigschrift van arbeidsongeschiktheid overhandigen. Dit getuigschrift wordt ook wel het formulier “vertrouwelijk” genoemd.

U kunt ons dit getuigschrift met de diagnose bezorgen per post of, bij voorkeur, per e-mail (een scan van het document of een goed leesbare foto) naar: erkenning@symbio.be

* Na een telefonische consultatie stuurt uw behandelende arts u een vereenvoudigd getuigschrift van arbeidsongeschiktheid COVID-19. Sinds 19/03/2020 stelt het RIZIV een aangepast model voor een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ter beschikking dat moet worden ingevuld door de voorschrijvende arts na een telefonisch medisch advies en dat u ons gemakkelijker kunt bezorgen. De arts kan dit getuigschrift digitaal invullen en het u bezorgen per e-mail of per post.
Na ontvangst kunt u het vervolgens naar ons doorsturen per post of, bij voorkeur, digitaal.
Het RIZIV heeft een handige tabel opgesteld voor voorschrijvende artsen die de twee mogelijke attesten en hun toepassingsvoorwaarden beschrijft. Deze is beschikbaar op de website van het RIZIV via de volgende link: Hoe de 2 modellen van getuigschriften arbeidsongeschiktheid bestemd voor de ziekenfondsen te gebruiken

 

 

Welke informatie moet uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vermelden?

“VERTROUWELIJK” getuigschrift “VEREENVOUDIGD” getuigschrift na telefonisch advies
Patiëntgegevens die u moet invullen:  Breng er een kleefbriefje op aan of vermeld uw achternaam, voornaam en rijksregisternummer.
Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, enz. moet u ook aangeven of het gaat om een eerste getuigschrift of een verlenging.
Patiëntgegevens die de arts moet invullen: achternaam, voornaam, rijksregisternummer, start- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid, en of het om een eerste getuigschrift of om een verlenging gaat.
Gegevens in te vullen door de arts: Uw medisch attest moet verplicht een MEDISCHE DIAGNOSE vermelden.
Bovendien zijn er ook andere gegevens vereist: de start- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid en ook de achternaam, naam en het RIZIV-identificatienummer van de arts, de datum en zijn of haar HANDTEKENING.
Gegevens van de arts: achternaam, naam, RIZIV-identificatienummer en datum (datum van de teleconsultatie).
Bij dit getuigschrift is geen diagnose of HANDTEKENING van de arts vereist.

 

 

U kunt niet meer werken of u hebt zich verwijderd van uw werkplek hoewel u geen symptomen van het coronavirus vertoont?

 

Deze situatie kan optreden wanneer u in thuisquarantaine gaat zonder dat er zich arbeidsongeschiktheid voordoet. Attesten waarop “werkverwijdering wegens COVID-19, preventiemaatregelen COVID-19, quarantaine wegens COVID-19, risicogroep voor COVID-19, besmettingsrisico voor COVID-19” of “thuis omdat kind niet naar school kan” staat vermeld, zullen GEEN aanleiding geven tot een erkenning van de arbeidsongeschiktheid.
* Indien u werknemer bent en u uw werk niet thuis kunt uitvoeren, kunt u een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in plaats van uw loon. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij uw vakbond of bij de HVW. * Indien u zelfstandige bent en u uw werk niet thuis kunt uitvoeren, kunt u een vergoeding krijgen in het kader van het overbruggingsrecht. U moet uw aanvraag hiervoor indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVA Meer informatie hierover vindt u bij uw sociaal verzekeringsfonds of op de website van de RSVZ

 

 

Moet u zich melden wanneer de adviserende arts u oproept in het kader van uw arbeidsongeschiktheid?

Alle oproepingen om u fysiek aan te melden bij de adviserende geneesheer in het geval van arbeidsongeschiktheid zijn sinds maandag 16/03 vervangen door telefonische consultaties.
U hoeft dus niet fysiek langs te gaan, maar zorg er wel voor dat u telefonisch bereikbaar bent op de dag en het tijdstip dat op de uitnodiging staat aangegeven.
LET OP: deze telefonische consultatie is verplicht in het kader van de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid.

 

 

Moet u betalen voor telefonische raadplegingen van uw arts?

Tijdens deze crisisperiode kunnen de artsen bepaalde zorgen verstrekken op afstand.
Uw huisarts zal een telefonische consultatie houden:
– voor de triage en doorverwijzing van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus
– om de continuïteit van de zorgverstrekking te garanderen
– om de opvolging van patiënten die lijden aan een chronische ziekte of die tot een risicogroep behoren (bejaarden, verzwakt immuunsysteem, enz.).De artsen kunnen voor deze prestatie 20 € rechtstreeks aan het ziekenfonds factureren.Dit betekent dat u niets hoeft te betalen voor een telefonische consultatie.

 

Kan ik gebruikmaken van consultaties of zorg op afstand?

Voor bepaalde zorg die op afstand kan worden verleend zonder fysiek contact staat het RIZIV de facturatie van videoconsultaties toe voor bepaalde prestaties. Dit is het geval voor psychiatrische consultaties, kinesitherapie, opvolging door logopedisten of diëtisten, ergotherapeutische consultaties, diabeteseducatie, eerstelijnspsychologische consultaties, pre- en postnatale opvolging voor vroedvrouwen, enz.
Deze maatregelen variëren afhankelijk van de gezondheidsberoepen en deze videoconsultaties zijn een verschillende voorwaarden onderworpen. Voor elke prestatie op afstand ontvangt de zorgverlener een vast bedrag dat wettelijk is bepaald door het RIZIV.
U betaalt geen remgeld, met uitzondering van bepaalde specifieke prestaties (ergotherapie, diëtetiek, eerstelijnspsychologie) en er kan u geen supplement in rekening worden gebracht, zelfs niet als uw zorgverlener niet geconventioneerd is.
Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIZIV

 

 

Wat is het effect op uw toestemmingen van een adviserende arts voor bepaalde zorg?

In deze gezondheidscrisis stelt het RIZIV zich flexibeler op met betrekking tot toestemmingen van een adviserende arts. Er worden op dit moment verschillende aanpassingen uitgevoerd in de wetgeving. .
Voor informatie over de flexibiliteitsmaatregelen die per specifieke materie worden toegekend, kunt u terecht op de website van het RIZIV.

Hieronder vindt u enkele beslissingen die al genomen zijn door het RIZIV.

– Met betrekking tot de toestemmingen van een adviserende arts voor geneesmiddelen, zijn/worden alle toestemmingen die vervallen tussen 13 februari 2020 en 1 juni 2020 automatisch met 3 maanden verlengd. U ontvangt geen specifieke brief over deze automatische verlenging, maar u kunt erop rekenen dat de apotheken op de hoogte zijn van deze beslissing. Deze beslissing geldt voor geneesmiddelen, maar ook voor actieve verbandmiddelen, specifieke voeding, magistrale bereidingen, enterale en parenterale voeding, medische voeding, diagnosehulpmiddelen en zorgmateriaal, pijnstillers waarvoor de terugbetaling is toegekend in het kader van chronische pijn, autosondage thuis.
– Hebt u een akkoord gekregen voor revalidatie in een centrum? Bijvoorbeeld: zelfregulatie bij diabetes, hartrevalidatie, behandeling van slaapapneu, enz.
Akkoorden die een einde nemen tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 worden automatisch verlengd met 6 maanden. Maar het aantal sessies (indien de regelgeving hieraan beperkingen oplegt) blijft behouden. De sessies kunnen dus over een langere periode worden gespreid, maar zodra alle sessies zijn opgebruikt, kunnen ze niet meer worden verlengd.
– Alle toestemmingen van een raadgevende arts voor logopedie die vervallen tijdens de covid-19-period worden automatisch met 6 maanden verlengd, zonder dat hierbij het maximale aantal sessies dat is toegestaan mag worden overschreden.
Voor nieuwe aanvragen kan een voorschrijvende arts de behandeling voorschrijven na een teleconsultatie.
– Met betrekking tot de toestemmingen van een adviserende arts voor kinesitherapie, worden de akkoorden voor acute aandoeningen en voor langdurige en zware pathologieën automatisch met 6 maanden verlengd. Daarnaast is ook de geldigheid van het voorschrift verlengd. De behandeling moet vanaf nu starten binnen de 8 maanden na het voorschrift.
– Voor de zorgtrajecten wordt meer flexibiliteit toegekend voor het aantal consultaties bij de arts. Dit wordt verminderd van 2 naar 1 voor het jaar 2020; de referentieperiode voor de jaarlijkse consulatie bij een arts-specialist wordt verlengd tot 24 maanden en er zal geen controle plaatsvinden met betrekking tot de opening van een globaal medisch dossier.
– De maximumleeftijd voor toestemmingen die worden verleend voor medisch begeleide voortplanting wordt met 6 maanden verlengd. De toestemming zal dus geldig blijven tot op de dag vóór het bereiken van de leeftijd van 43 jaar en 6 maanden.
– de geldigheidstermijnen voor de voorschriften en de aflevering van verschillende hulpmiddelen zijn verlengd: gehoorapparaten, orthopedische schoenen, de prestaties van bandagisten, optische hulpmiddelen, enz.

 

 

Heeft Neutra u uw verzekeringscontract nog niet teruggestuurd?

In deze moeilijke periode willen wij u geruststellen dat geen enkel verzekeringscontract zal worden geweigerd en dat dit wel degelijk ingaat op de 1e dag van de maand die volgt op de ondertekening van uw aanvraag.
Indien u vragen hebt over dit onderwerp, vragen wij u om contact op te nemen met NEUTRA via info@neutrahospi.be of telefonisch op het nummer 04/254.54.90.

 

 

Hoe geef ik een hospitalisatie aan bij NEUTRA tijdens deze crisisperiode?

 

In deze crisisperiode versoepelt NEUTRA het reglement en vereist het op dit moment niet meer dat er een medisch attest moet worden ingevuld door een arts.

Bij een hospitalisatie kunt u dus zelf de nieuwe tijdelijke “Coronavirus”-aangifte voor tussenkomst in de kosten invullen.

Let op: vermeld zelf de medische reden en vergeet het document niet te ondertekenen.

 

 

Worden de verstrekkingen/onderzoeken pre- en post-hospitalisatie die worden uitgesteld als gevolg van het coronavirus gedekt door NEUTRA?

De verstrekkingen pre- en post-hospitalisatie die moeten worden uitgesteld als gevolg van de lockdown worden gedekt door Neutra voor zover er bij deze verstrekkingen een attest van het betrokken ziekenhuis of van de betrokken zorgverlener wordt gevoegd dat vermeld dat het uitstel te wijten is aan COVID19.