Symbio is actief op heel wat domeinen van de Belgische Sociale Zekerheid, waaronder uiteraard de terugbetaling van uw kosten voor gezondheidszorg.

Om van de dekking voor gezondheidszorg te genieten, moet u aansluiten bij een ziekenfonds en in regel zijn met de betaling van uw ziekenfondsbijdrage. U kunt ingeschreven zijn als titularis, dus als houder van een eigen lidboekje, in de categorie afhankelijk van uw persoonlijke situatie, of als persoon ten laste als u niet voldoet aan de voorwaarden om over een eigen lidboekje te beschikken.

Uw elektronische identiteitskaart

Sinds 01/01/2014 levert uw elektronische identiteitskaart het bewijs van recht op dekking van gezondheidszorg. Op vertoon hiervan kan u van de derdebetalersregeling genieten voor sommige zorgverstrekkingen bij uw apotheker, in ziekenhuizen en bij de zorgverleners die beschikken over een kaartlezer.

Apothekers, ziekenhuizen en sommige zorgverleners kunnen online (bij ziekenfondsen) gegevens met betrekking tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering raadplegen via het rijksregisternummer vermeld op de elektronische identiteitskaart. Het voordeel hiervan is dat u zich niet meer hoeft te verplaatsen om de opgeslagen informatie op uw kaart bij te werken (bijvoorbeeld in geval van wijziging van statuut). De verstrekkers hebben onmiddellijke toegang tot de gegevensbank van uw ziekenfonds.

De ISI+-kaart

Indien u niet over een rijksregisternummer beschikt, vragen wij u om ons een aanvraag tot het bekomen van een ISI+-kaart toe te sturen. Deze kaart zal bij de apothekers, ziekenhuizen en zorgverleners die beschikken over een kaartlezer, dezelfde voordelen bieden.

Kinderen jonger dan 12 jaar die niet over een elektronische identiteitskaart of een geldige SIS-kaart beschikken, zullen automatisch een ISI+-kaart ontvangen.

Bij verlies of diefstal van de kaart moet u meteen contact opnemen met uw ziekenfonds.

De kleefbriefjes

De kleefbriefjes die u van uw ziekenfonds krijgt, moet u blijven aanbrengen op elk document waarvoor u terugbetaling wenst.

De kleefbriefjes blijven dus nodig op alle documenten die u aan uw ziekenfonds overhandigt voor terugbetaling. Op basis van het kleefbriefje gebeurt de identificatie van de ontvanger van de medische zorgen. De kleefbriefjes worden immers strikt persoonlijk toegekend aan alle verzekerden, ongeacht hun leeftijd. Zorgverstrekkers kunnen een kleefbriefje vragen om het systeem van de betalende derde toe te passen bij de facturering van bepaalde verstrekkingen (labo-analyses, globaal medisch dossier, elektrocardiogram, …).