Symbio wil u zo goed mogelijk verzekeren op gezondheidsvlak. Uiteraard garandeert ons ruime aanbod de terugbetalingen van alle geneeskundige verstrekkingen waarin de Belgische ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet. Daarbovenop geniet u bij ons van een breed aanbod aan voordelen en diensten die ten dienste staan van uw gezondheid. Dankzij deze voordelen en diensten genieten onze leden van een extra tegemoetkoming voor wat niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald wordt door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. We verzekeren daarbij niet alleen tegen de gevolgen van ziekte, maar zetten ook hoog in op gezondheidspreventie en gezondheidsbevordering. Vind in deze rubriek alle informatie met betrekking tot terugbetalingen in het kader van de ziekteverzekering evenals de voordelen die Symbio heeft voorzien voor haar leden.

Voordelen en diensten 2019
Voor 2019 gaat Symbio nog verder en geniet u van nog meer voordelen en diensten waarmee uw gezondheid een streepje voor krijgt. Voor een maandelijkse bijdrage van € 10,98 per gerechtigde geniet u van tal van extra tegemoetkomingen voor medische zorg of gezondheidspreventie die niet of nauwelijks worden terugbetaald door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Symbio, dat zijn ook diensten aangepast aan elke leeftijd en levensfase. Als een echte partner inspelen op ieders behoefte, daar streven wij naar.

Geboorte

 • Geboorte- / adoptiepremie : premie van € 350 per kind
Informatie

Een premie wordt toegekend bij de geboorte of bij de adoptie van een kind jonger dan achttien jaar aan de ouder die titularis is bij
het ziekenfonds. De premie wordt vastgesteld op € 350,00 voor het eerste kind en op € 250,00 vanaf het tweede kind.

Voorwaarden :

– uittreksel uit de geboorte- of adoptieakte voorleggen.
– het kind moet ingeschreven zijn ten laste van een mutualistisch gezin behorende tot onze entiteit.
– de betrokken ouder dient als effectief lid van het ziekenfonds ingeschreven te zijn de dag van de geboorte of de
adoptie.

 • Luiers en melkpoeder : Een tegemoetkoming van maximum € 75,00 per jaar is toegekend voor de luierkosten en kosten voor zuigelingenmelk
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tegemoetkoming van maximum € 75,00 per jaar is toegekend voor de luierkosten en kosten voor zuigelingenmelk voor het kind, ingeschreven ten laste van de titularis in de verplichte verzekering, en dit tot de derde verjaardag. De titularis moet aangesloten zijn bij onze aanvullende verzekering op het ogenblik van de aankoop.
Toekenningsvoorwaarden : voorleggen van de factuur met vermelding van het betaalde ereloon, de pasgeborene dient ten laste van de titularis ingeschreven te zijn in de verplichte verzekering.

 • Opsporing van doofheid : volledig tegemoetkoming
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Er wordt een volledige terugbetaling toegekend voor de kosten voor test ter opsporing van doofheid bij pasgeborenen die wordt uitgevoerd in de kraaminrichting

Toekenningsvoorwaarden : op vertoon van de factuur met vermelding van het betaalde ereloon; het kind moet eveneens aangesloten zijn bij Symbio.

 • Perinatale kinesitherapie : tegemoetkoming van maximum € 45
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe van € 3,00 per zitting, voor maximaal 15 zittingen per zwangerschap voor zittingen van perinatale kinesitherapie.

Toekenningsvoorwaarden : betalingsbewijs voorleggen, vergezeld van een medisch bewijsstuk.

 • Verhuur en verkoop van medisch materiaal : babyweegschaal, aerosoltoestel, enz. Meer info : info@symbio.be – 02/743.16.98

Kindertijd en adolescentie

 • Pediatrie : gratis ambulante zorg
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar, kent de mutualiteit een tegemoetkoming toe voor het wettelijk remgeld voor ambulatoire zorgen : voor de raadplegingen en huisbezoeken uitgevoerd door algemene geneesheren of specialisten en voor verstrekkingen geleverd door paramedici, erkend door het RIZIV.

Toekenningsvoorwaarden : kinderen van 3 jaar en ouder moeten over een globaal medisch dossier beschikken bij een erkende algemene geneesheer. De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van het formulier (afgeleverd door Symbio) volledig ingevuld. Dit formulier kan ons één keer in de maand, één keer per kwartaal of één keer per jaar worden voorgelegd om een terugbetaling te genieten van de verstrekte zorgen tijdens de verstreken periode. Enkel de hierna vermelde nomenclatuurnummers worden in aanmerking genomen : algemeen geneesheren en specialisten (101010 tot 109012), kinesitherapeuten (560011 tot 564255) en verpleegkundigen (425014 tot 426414).

 • Vrije tijd jongeren : tegemoetkoming van maximum € 100 voor kinderen van 3 to 18 jaar
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Kinderen die verbleven op speelpleinen of deelnamen aan sportstages of vakantiekampen en tussen 3 en 18 jaar oud zijn, hebben recht op een tussenkomst van € 100,00 per kalenderjaar.

Toekenningsvoorwaarden : op vertoon van een betalingsbewijs samen met een attest van de organisator of het volledig ingevulde formulier van Symbio.

 • Aansluiting bij een sportclub : tegemoetkoming van € 60 per jaar
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een jaarlijkse tegemoetkoming van € 60 wordt toegekend voor de aansluiting bij een sportclub. In ieder geval zal het bedrag van de tegemoetkoming beperkt moeten worden tot het bedrag dat werkelijk voor de aansluiting bij een sportclub werd betaald.

Toekenningsvoorwaarden :

– het moet om één van de volgende sporttakken gaan : atletiek, badminton, honkbal, basketbal, bowling, dansen (ballet inbegrepen), duiken, gevechtssporten, gewichtheffen, golf, gymnastiek, handbal, hockey, kaatsen, kanovaren, kajak, kegelspel, muurklimmen, korfbal, mountainbike, oriëntatieloop, paardrijden, hengelsport, petanque, roeien, rugby, schaatsen, schermen, ski, squash, tennis, tafeltennis, triatlon, voetbal, volleybal, wandelen, fietsen, yoga, zwemmen (evenals watergewenning voor baby’s), boogschieten, karabijnschieten, krachtbal, de sporttakken voor andersvaliden en, meer in het algemeen, de olympische sporten en de sporten erkend door het I.O.C.

– het moet gaan om een aansluiting tijdens een sportseizoen bij een sportclub die is erkend door een nationale, provinciale, regionale of gemeentelijke federatie; of bij een fitnesscenter dat erkend is door één van de officiële federaties; of bij een organisatie die erkend is voor het organiseren van initiatieprogramma’s inzake joggen of lopen.

– voor elke sport die per beurt wordt beoefend, gebeurt de terugbetaling voor zover er ten minste 10 beurten onder begeleiding worden gepresteerd.

– de tussenkomst wordt slechts toegekend aan personen die op het ogenblik van de betaling van het lidgeld aan de sportclub, in regel zijn wat de bijdragen betreft inzake aanvullende verzekering van het ziekenfonds.

 • Psychomotoriek : tegemoetkoming van maximum € 120
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Er wordt een tussenkomst van € 12,00 toegekend per zitting van psychomotoriek voor kinderen jonger dan 14 jaar. De tussenkomst is beperkt tot € 120 per kalenderjaar.

Toekenningsvoorwaarden : een bewijsstuk voorleggen van de organisator met vermelding van het betaalde bedrag en de datums van de zittingen.

 • Logopedie : tussenkomst in de kostprijs van de sessies
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

– Logopedie terugbetaald in het kader van de verplichte verzekeringDeze dienst kent een tussenkomst van € 3,00 per sessie toe voor logopedische behandelingen die terugbetaalbaar zijn in het kader van de verplichte verzekering. Het totaalbedrag van deze tussenkomsten is beperkt tot € 225,00 per kalenderjaar en per rechthebbende. De tussenkomst mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag van het remgeld aangerekend door de zorgverstrekker. Toekenningsvoorwaarden: de terugbetaling gebeurt op basis van een document opgemaakt door een door het RIZIV erkende logopedist(e) waarop de datum van de sessies en het ontvangen ereloon staat vermeld

Gezondheidspreventie

 • Stoppen met roken : tegemoetkoming van maximum € 60
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe in de kostprijs van geneesmiddelen (ook patches) voor het stoppen met roken, voor een bedrag van € 20,00 per behandeling. Er worden maximaal 3 tussenkomsten per leven toegekend.

Toekenningsvoorwaarden : voorleggen van het BVAC-attest afgeleverd door de apotheker.

 • Vaccins : tegemoetkoming van maximum € 25
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tegemoetkoming van maximum € 25,00 per kalenderjaar en per gerechtigde wordt toegekend voor vaccinatiekosten. De terugbetaling wordt beperkt tot het bedrag ten laste van de aangeslotene, na aftrek van de eventuele tegemoetkoming voorzien binnen de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Toekenningsvoorwaarden :

– er wordt enkel tussengekomen in de kostprijs van een vaccin of behandeling erkend in België.
– betalingsbewijs voorleggen met vermelding van het betaalde bedrag en het afgeleverde product.

 • Desensibilisatie : Een tussenkomt van 50% in de aankoopprijs met een maximum van € 75
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tussenkomt van 50% in de aankoopprijs met een maximum van € 75,00 per kalenderjaar, dit voor maximum 3 opeenvolgende jaren en beperkt  tot één maal in het leven van de gerechtigde wordt toegekend, voor een behandeling  via allergeenspecifieke immunotherapie (AIT), op voorwaarde dat de allergie is vastgesteld door een arts erkend door het RIZIV en opgeleid tot allergoloog (NKO, pneumaloog, dermatoloog of pediater).

Toekenningsvoorwaarden : indienen van het door het ziekenfonds ter beschikking gestelde attest, volledig ingevuld en ondertekend door de behandelende arts, samen met het originele leveringsattest van de apotheker, het zogenaamde BVAC-attest.

 • Preventieve vaccins tegen humaan papillomavirus : tegemoetkoming van maximum € 150
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tegemoetkoming van maximum € 150,00 wordt, in schijven van € 50,00 per behandeling, toegekend in de kosten van preventieve vaccins tegen het humaan papillomavirus, niet terugbetaald door de verplichte verzekering maar erkend in België.

Toekenningsvoorwaarden : BVAC-attest van de apotheker voorleggen.

 • Voorbehoedsmiddel en menopauze : tegemoetkoming in de kosten voor een anticonceptie behandeling of een hormonale substitutietherapie
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Vrouwelijke

Een tegemoetkoming in de kosten voor een anticonceptie behandeling of een hormonale substitutietherapie (HST) ter behandeling van menopauzale klachten wordt toegekend aan de vrouwelijke leden in de hoedanigheid van titularis of persoon ten laste.

Behandeling 1 : Maximum tegemoetkoming per kalenderjaar: € 40,00 (anticonceptiepil, vaginale ring, inspuiting, anticonceptiepleister, geneesmiddel erkend als HST door het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, het “BCFI”). Toekenningsvoorwaarden  :  voorleggen van afleveringsattest afgestempeld door de apotheker.

Behandeling 2 : Maximum tegemoetkoming voor een periode van 24 maanden : € 120,00 (spiraaltje, implantaat). Toekenningsvoorwaarden : leveringsattest voorleggen opgemaakt door de apotheker.

Mannelijk

Een maximale tegemoetkoming van € 40,00 per kalenderjaar wordt toegekend aan de leden in de hoedanigheid van titularis of persoon ten laste voor condooms gekocht bij de apotheker.

Voorwaarde : voorleggen van het BVAC-attest afgeleverd door de apotheek.

Wachttijd : 0 maand.

 

 • Gezondheidsbalans (= onderzoeken ter opsporing) : tegemoetkoming van maximum € 25
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tussenkomst met een maximum van € 25,00 per kalenderjaar voor alle ziekten samen, wordt toegekend in de kosten ten laste van de patiënt voor de erelonen die worden aangerekend in het kader van hiernavolgende onderzoeken ter opsporing van kanker:

Borstkanker: borstkankerscreening door middel van een mammografie zoals bepaald in artikel 17, §1 (1° Gynaecologie-verloskunde) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, alsook voor de forfaitaire erelonen en de erelonen voor de raadpleging in het kader van de screening (artikel 17, §1, 12° allerlei).

Prostaatkanker: opsporing van prostaatkanker door middel van een rectaal onderzoek.

Dikkedarmkanker: opsporingsonderzoek van verborgen bloed in de ontlasting en de raadpleging in het kader van de screening, alsook voor een totale colonoscopie (artikel 20, §1 van de nomenclatuur van de geneeskundige vertrekkingen).

Osteoporose: opsporing van osteoporose door middel van botdensitometrie.

Diabetes Type II: terugbetaling van een raadpleging bij een geneesheer-specialist in diabetologie.

Hart- en vaatziekten: terugbetaling van de raadpleging en technische prestatie verstrekt door een geneesheer-specialist in cardiologie.

Toekenningsvoorwaarden : indienen van het door het ziekenfonds ter beschikking gestelde attest, volledig ingevuld en ondertekend door de behandelende arts.

 • Diabetes : materiaal, raadpleging dieet- en voedingsadvies, enz.
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Materiaal : het ziekenfonds verstrekt gratis aan de diabetespatiënten die hierom verzoeken zelfcontrolemateriaal, namelijk een bloedglucosemeter om de 3 jaar en 100 teststrips per kalenderjaar.

Raadpleging dieet- en voedingsadvies voor diabetici : het ziekenfonds kent een eenmalige terugbetaling toe van € 10,00 per kalenderjaar.

Zitting podologie voor diabetici : het ziekenfonds kent een terugbetaling toe van € 10,00 per sessie. De tussenkomst is beperkt tot 2 zittingen per kalenderjaar.

Speciale verstrekkingen voor diabetici (onychoplastie, orthonyxie en orthoplastie) : het ziekenfonds kent een eenmalige terugbetaling toe van € 10,00 per kalenderjaar.

Toekenningsvoorwaarden : factuur vergezeld van een medisch getuigschrift voorleggen.

Ziekenvervoer

 • Niet-dringend ziekenvervoer per taxi : tegemoetkoming van maximum € 200
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe van € 0,25 per kilometer in de kosten voor ziekenvervoer per taxi. De tussenkomst is beperkt tot € 30,00 per rit heen en terug. Deze mag in geen geval hoger liggen dan de transportkosten. Een maximum terugbetaling van € 200,00 geldt per kalenderjaar per rechthebbende. De tussenkomst geldt voor het vervoer naar een ziekenhuis of een zorgcentrum erkend door het RIZIV, naar een herstelcentrum erkend door het ziekenfonds of naar het kabinet van een geneesheer-specialist.

Toekenningsvoorwaarden : De aanvraag om tussenkomst dient de originele factuur te omvatten van de vervoerder of een kwijting van de taxikosten voor de ritten zoals vermeld hierboven, er is eveneens gepreciseerd dat de dienst enkel tussenkomt wanneer de rechthebbende op het vervoer in de onmogelijkheid is zich met eigen middelen te verplaatsen of omwille van de gezondheidstoestand niet in staat is het openbaar vervoer te gebruiken. De tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de kosten waarvoor geen tussenkomst bestaat in het kader van de verplichte verzekering en dat niet gedekt is door een andere reglement. De terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotene zelf.

 • Niet-dringend ziekenvervoer per ziekenwagen of sanitaire wagen : tegemoetkoming van maximum € 120
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe in de kosten voor niet-dringend ziekenvervoer per ziekenwagen of sanitaire wagen van maximaal € 15,00. Deze mag in geen geval hoger liggen dan de transportkosten. De tussenkomst bedraagt maximaal € 120,00 per kalenderjaar per rechthebbende. De tussenkomst geldt voor het vervoer naar een ziekenhuis of een zorgcentrum erkend door het RIZIV, en naar een herstelcentrum.

Toekenningsvoorwaarden : De aanvraag om tussenkomst dient de originele factuur te omvatten van de vervoerder of een kwijting van de taxikosten voor de ritten zoals vermeld hierboven, er is eveneens gepreciseerd dat de dienst enkel tussenkomt wanneer de rechthebbende op het vervoer in de onmogelijkheid is zich met eigen middelen te verplaatsen of omwille van de gezondheidstoestand niet in staat is het openbaar vervoer te gebruiken. De tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de kosten waarvoor geen tussenkomst bestaat in het kader van de verplichte verzekering en dat niet gedekt is door een andere reglement. De terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotene zelf.

 • Dringend ziekenvervoer per helikopter : tegemoetkoming van maximum € 500
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tussenkomst van 75% per kalenderjaar wordt toegekend in de kosten voor dringend ziekenvervoer per helikopter. De tussenkomst bedraagt maximaal € 500,00 per kalenderjaar en per rechthebbende. De tussenkomst die via de verplichte verzekering wordt toegekend in de kosten voor dringend ziekenvervoer per helikopter zoals bepaald door artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, wordt in mindering gebracht van de tussenkomst toegekend door deze dienst.

Toekenningsvoorwaarden : Mits voorlegging van de originele factuur van de vervoerder; voor dringend vervoer buiten «de dienst 100» dient een medisch getuigschrift voorgelegd te worden dat de noodzakelijkheid van het vervoer rechtvaardigt; mits het een vervoer betreft naar of vanuit een ziekenhuisomgeving en voor zoverre het vervoer is uitgevoerd in het binnenland; de terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotenen zelf.

Voor allen

 • Aansluiting bij een sportclub : tegemoetkoming van € 60 per jaar
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een jaarlijkse tegemoetkoming van € 60 wordt toegekend voor de aansluiting bij een sportclub. In ieder geval zal het bedrag van de tegemoetkoming beperkt moeten worden tot het bedrag dat werkelijk voor de aansluiting bij een sportclub werd betaald.

Toekenningsvoorwaarden :

– het moet om één van de volgende sporttakken gaan : atletiek, badminton, honkbal, basketbal, bowling, dansen (ballet inbegrepen), duiken, gevechtssporten, gewichtheffen, golf, gymnastiek, handbal, hockey, kaatsen, kanovaren, kajak, kegelspel, muurklimmen, korfbal, mountainbike, oriëntatieloop, paardrijden, hengelsport, petanque, roeien, rugby, schaatsen, schermen, ski, squash, tennis, tafeltennis, triatlon, voetbal, volleybal, wandelen, fietsen, yoga, zwemmen (evenals watergewenning voor baby’s), boogschieten, karabijnschieten, krachtbal, de sporttakken voor andersvaliden en, meer in het algemeen, de olympische sporten en de sporten erkend door het I.O.C.

– het moet gaan om een aansluiting tijdens een sportseizoen bij een sportclub die is erkend door een nationale, provinciale, regionale of gemeentelijke federatie; of bij een fitnesscenter dat erkend is door één van de officiële federaties; of bij een organisatie die erkend is voor het organiseren van initiatieprogramma’s inzake joggen of lopen.

– voor elke sport die per beurt wordt beoefend, gebeurt de terugbetaling voor zover er ten minste 10 beurten onder begeleiding worden gepresteerd.

– de tussenkomst wordt slechts toegekend aan personen die op het ogenblik van de betaling van het lidgeld aan de sportclub, in regel zijn wat de bijdragen betreft inzake aanvullende verzekering van het ziekenfonds.

 • Optiek – optische leveringen : tussenkomst voor optisch materiaal tot € 75
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tussenkomst wordt toegekend voor optisch materiaal afgeleverd door een erkende opticien, apotheker of oogarts. Onder optisch materiaal wordt verstaan: montuur, corrigerende brilglazen of corrigerende contactlenzen.

Bedrag van de tussenkomst voor rechthebbenden tot de leeftijd van 18 jaar :
– montuur : het ziekenfonds kent een tussenkomst toe van € 25,00 voor het brilmontuur, hernieuwbaar om de 4 jaar. Deze tussenkomst bedraagt € 50,00 voor het allereerste montuur.
– optisch materiaal voorgeschreven door een oogarts die is erkend door het RIZIV : er wordt een tussenkomst toegekend van € 50,00 voor optisch materiaal, hernieuwbaar om de 2 jaar.

Bedrag van de tussenkomst voor rechthebbenden vanaf de 18e verjaardag :
– montuur : het ziekenfonds kent een tussenkomst toe van € 25,00 voor het brilmontuur, hernieuwbaar om de 4 jaar (deze tussenkomst kan eveneens worden toegekend voor elke optische verstrekking die niet is voorgeschreven door een oogarts).
– optisch materiaal voorgeschreven door een oogarts die is erkend door het RIZIV : er wordt een tussenkomst toegekend van € 50,00 voor optisch materiaal, hernieuwbaar om de 4 jaar.

Toekenningsvoorwaarden :

– de factuur voorleggen van de opticien met vermelding van het ontvangen ereloon, een gedetailleerd overzicht van de aangekochte waren en de dioptriewaarde van de brilglazen of de contactlenzen
– indien het optisch materiaal werd voorgeschreven : het medisch voorschrift voorleggen, opgemaakt door een oftalmoloog, erkend door het RIZIV.
– de tussenkomst wordt hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat echt is betaald door de rechthebbende na aftrek van de terugbetaling in het kader van de verplichte verzekering.

 • Optiek – laser of ultrasons methode : eenmalige tegemoetkoming van € 200
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een eenmalige tegemoetkoming van € 200,00 (100,00 € per oog) wordt toegekend bij een laser- of ultrasonebehandeling.

Toekenningsvoorwaarden : de terugbetaling gebeurt op vertoon van de originele bewijsstukken, afgeleverd door een geneesheer-specialist die door het RIZIV is erkend; de tussenkomst wordt hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat echt is betaald door de rechthebbende na aftrek van de terugbetaling in het kader van de verplichte verzekering.

 • Psychologie : tegemoetkoming van maximum € 80
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Er wordt een tussenkomst toegekend van € 10,00 per zitting in de kosten voor psychotherapie bij een licentia(a)t(e) Psychologie. Deze tussenkomst wordt beperkt tot 6 zittingen per kalenderjaar.

Toekenningsvoorwaarden : een document voorleggen met vermelding van het ereloon ontvangen door de licentia(a)t(e) Psychologie.

 • Pedicure :  tegemoetkoming van maximum € 25
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Deze dienst kent een enkele tegemoetkoming toe van maximum € 5,00 per maand met een maximum van € 25,00 per kalenderjaar.

Toekenningsvoorwaarden : indienen van een ontvangstbewijs, afgeleverd door een erkende pedicure.

 • Diëtiek : tegemoetkoming van maximum € 40
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tegemoetkoming van € 10 per zitting (maximum 4 zittingen) bij een gediplomeerde diëtist(e), een voedingsarts of voor de opvolging uitgevoerd door de vereniging “Weight Watchers” wordt toegekend aan de titularissen en personen ten laste in de kosten van een voedingsbehandeling. Er wordt eveneens een tussenkomst toegekend van € 25,00 per kalenderjaar voor een balans door een diëtiste of een voedingsdeskundige.

Toekenningsvoorwaarden : voorleggen van het betalingsbewijs met de erelonen van de diëtist(e), de voedingsarts of van de vereniging “Weight Watchers”.

 • Alternatieve geneeskunde – raadplegingen en bezoeken :  tegemoetkoming van maximum € 100
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Een tegemoetkoming van € 10,00 wordt toegekend per bezoek of per raadpleging voor een maximumbedrag van  € 100,00 per jaar en per rechthebbende voor de verstrekkingen van niet-conventionele praktijken, met name :
homeopathie, antroposofie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, mesotherapie, kinesiologie, sofrologie en hippotherapie voor patiënten met autisme of een motorische handicap.

Voorwaarden:
– voorleggen van een ontvangstbewijs opgemaakt door de verstrekker, met vermelding van het aangerekende ereloon en de prestatiedatum;
– wanneer de verstrekker van niet-conventionele praktijken ook de hoedanigheid van door het RIZIV erkend zorgverstrekker heeft, en de verstrekking recht geeft op een terugbetaling in de verplichte verzekering en in de aanvullende verzekering, kan de terugbetaling in de aanvullende verzekering niet plaatsvinden op basis van het getuigschrift van verstrekte hulp (of een kopie daarvan) dat werd uitgereikt door de verstrekker in zijn hoedanigheid van door het RIZIV erkend zorgverstrekker, maar op basis van de uitreiking van een afzonderlijk document.
De verstrekker zal eveneens erkend worden indien hij, ofwel een kopie van zijn diploma en van zijn verzekering professionele BA heeft voorgelegd, ofwel het bewijs van zijn aansluiting bij een beroepsorganisatie met betrekking tot de bovenvermelde praktijken heeft geleverd. De lijst van deze verstrekkers wordt bepaald door de Raad van Bestuur, die ze kan wijzigen volgens de modaliteiten beslist door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. De lijst vindt u hier. De beslissing van de Raad van Bestuur moet onmiddellijk worden doorgestuurd aan de Controledienst voor de Ziekenfondsen aan de hand van een aangetekende brief die werd ondertekend door een verantwoordelijke van het Ziekenfonds. In die brief moet de datum staan waarop deze beslissing van kracht wordt. De wijzigingen moeten met terugwerkende kracht in de statuten zijn ingevoegd tegen de volgende Algemene Vergadering.
– de tegemoetkoming mag in geen geval hoger liggen dan de betaalde som door de rechthebbende.

 • Alternatieve geneeskunde – geneesmiddelen : tegemoetkoming van maximum € 75
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

1) Homeopathie :
Een tegemoetkoming van 50 % van de aankoopprijs en voor een maximumbedrag van € 75,00 per jaar en per rechthebbende wordt toegekend op de prijs van homeopathische geneesmiddelen.

Toekenningsvoorwaarden :
– de homeopathische geneesmiddelen dienen te worden voorgeschreven door een dokter in de geneeskunde die erkend is door het RIZIV.
– deze geneesmiddelen moeten worden afgeleverd door een apotheker en beantwoorden aan de volgende criteria : het moet gaan om een verdunning van ten minste 10.000 of van bereidingen voor oraal gebruik.

Toekenningsvoorwaarden :
– de geneesmiddelen moeten voorgeschreven zijn door een dokter in de geneeskunde die erkend is door het RIZIV.
– in geen geval mogen voedingssupplementen het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming.
– de lijst van deze terugbetaalbare geneesmiddelen wordt bepaald door de Raad van Bestuur, die ze kan wijzigen volgens de modaliteiten beslist door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. De beslissing van de Raad van Bestuur moet onmiddellijk worden doorgestuurd aan de Controledienst voor de Ziekenfondsen aan de hand van een aangetekende brief die werd ondertekend door een verantwoordelijke van het Ziekenfonds. In die brief moet de datum staan waarop deze beslissing van kracht wordt. De wijzigingen moeten met terugwerkende kracht in de statuten zijn ingevoegd tegen de volgende Algemene Vergadering.

 • Zolen : tegemoetkoming van maximum € 10
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Er wordt een tussenkomst toegekend van € 10,00 per kalenderjaar voor een raadpleging bij een posturopodist.

Toekenningsvoorwaarden : een document voorleggen van de verstrekker met vermelding van het ontvangen ereloon en een medisch voorschrift voorleggen van een arts die erkend is door het RIZIV.

 • Dringende zorg in het buitenland en Reisbijstand : alarmcentrale MUTAS
Hoe kan ik gebruikmaken van deze dienst?

Onze verzekering biedt een onbeperkte tussenkomst voor dringende medische zorg in het buitenland, bijstand en repatriëring via de alarmcentrale Mutas.

Bijstand: verstrekken van advies en informatie op medisch en administratief vlak, geven van betalingsgaranties met het oog op de repatriëring en in geval van een ziekenhuisopname, verzenden van geneesmiddelen, prothesen en andere toestellen, onderhouden van contacten met de familie en de artsen.

Repatriëring: organiseren van de repatriëring van de zieke of de gekwetste indien medisch noodzakelijk, overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.

Financiële bijstand: de vervoerskosten van de zieke of gekwetste en van de reisgezellen (tot maximaal 1200 €), een eenmalige uitkering van 250 € aan een gezinslid die zich moet verplaatsen naar de plaats van overlijden, medische kosten die nog ten laste zijn van de patiënt na tussenkomst door de wettelijk verplichte ziekteverzekering en de eventuele privéverzekering (vrijstelling van  25 € voor ambulante zorgen), de kosten voor het gebruik van het « Airport Mortuary » van Zaventem, tot maximaal 300 €.

Toekenningsvoorwaarden

– Bij ziekte/ongeval moet u Mutas binnen de 48 uur verwittigen.
– Het tijdelijk verblijf in het buitenland moet van recreatieve aard zijn, vakantie dus.
– Er is geen tussenkomst van Mutas bij medische zorgen die te maken hebben met het beoefenen van een sport of een hobby die een hoger risico inhouden, het beoefenen van een bezoldigde sport, zorgen die het gevolg zijn van oorlogsfeiten, zorgen die het gevolg zijn van ongevallen of ziekten die zich voordoen onder invloed van drugs of onder dronkenschap, die het gevolg zijn van een poging tot zelfdoding of vrijwillige deelname aan een misdrijf, zorgen in het kader van een zwangerschap of bevalling na de 26e week van zwangerschap, kosten voor behandeling in een psychiatrische instelling, hoorapparaten, tandprothesen, brillen, lenzen, oogprothesen, kosten voor inentingen.
– Het moet gaan om dringende medische verzorging die niet gepland was of niet kon worden verwacht op het ogenblik van vertrek.
– Dialyse en zuurstoftherapie worden ten laste genomen op voorwaarde dat de reis het risico niet verhoogt.
– De dekking is beperkt tot de volgende landen: alle EU-landen buiten België en in Algerije, Bosnië-Herzegovina, Egypte, IJsland, Kosovo, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Marokko,  Montenegro, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije en Zwitserland.

Hoe kan ik gebruikmaken van deze dienst?

– Contacteer Mutas binnen de 48 uur na de ziekte/het ongeval op het nummer +32 2 272.09.00
– Terugbetaling achteraf kan na voorlegging van de verklaring op erewoord “Medische zorgen in het buitenland”, correct ingevuld en vergezeld van alle originele facturen die zijn voldaan, van de voorschriften en medische verslagen.

Tandzorgen

 • Orthodontische behandelingen : tegemoetkoming van maximum € 750 (met akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) of maximum € 150 (zonder akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds)
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

1) Een tegemoetkoming van maximaal € 750,00 wordt voor één enkele behandeling toegekend, naast deze van de verplichte verzekering die is voorzien in artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Daartoe moet de orthodontische behandeling goedgekeurd zijn door de adviserend geneesheer. De terugbetaling wordt als volgt uitgevoerd :
•    € 150,00 bij het aanbrengen van het apparaat (code 0305631);
•    € 150,00 na 6 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896);
•    € 150,00 na 12 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896);
•    € 150,00 na 30 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896);
•    € 150,00 na 36 raadplegingen (codes 305616 of 0305653 of 305852 of 305896).
2) Zonder de goedkeuring van de adviserend geneesheer wordt slechts één tegemoetkoming van € 150 voor één enkele behandeling na 6 maanden gewaarborgd voor alle rechthebbenden.
3) Een tussenkomst van 50% wordt toegekend in het remgeld voor een vastgestelde vroege orthodontische behandeling bij kinderen jonger dan 9 jaar, die goedgekeurd is door de adviserend geneesheer (codes 305933 en 305955 van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

Toekenningsvoorwaarde : de terugbetaling geschiedt op grond van het voorleggen van de nodige bewijsstukken van de orthodontist erkend door het RIZIV.

 • Facultatief : tandverzekering DENTALIS, de partner van uw glimlach

Patiëntenzorgen

 • Haarprothese (na chemotherapie of radiotherapie) : eenmalige tussenkomst van € 50
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Er wordt een eenmalige tussenkomst toegekend van € 50,00 aan patiënten die een haarprothese nodig hebben na chemotherapie of radiotherapie, op voorschrift van een arts.
De tussenkomst wordt beperkt tot de prijs die is betaald, na aftrek van het bedrag dat is terugbetaald in het kader van de verplichte verzekering.
Toekenningsvoorwaarden : voorleggen van de factuur en van het medisch bewijsstuk.

 • Begeleiding van een gehospitaliseerde patiënt : tussenkomst van maximum € 140
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Er wordt een dagelijkse uitkering toegekend van € 7,00 (met een maximum van 20 dagen per kalenderjaar) voor de begeleidende overnachting door een ouder in de kamer van een kind jonger dan 12 jaar in geval van een ziekenhuisopname of van een mindervalide met een erkende handicap voor meer dan 66% in geval van een ziekenhuisopname.
Toekenningsvoorwaarde : voorleggen van de originele hospitalisatiefactuur met een gedetailleerd overzicht van de verblijfskosten voor de ouder in kwestie.

 • Vakanties voor mindervaliden : tussenkomst van maximum € 250
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Er wordt een tussenkomst toegekend voor vakanties die speciaal zijn georganiseerd voor fysiek of verstandelijk mindervaliden met een minimum van 66% handicap door een organisme hierin gespecialiseerd en die beschikt over een aangepaste omkadering die is erkend door het ministerie bevoegd in de materie. De tussenkomst is beperkt tot € 250,00 per kalenderjaar.
Toekenningsvoorwaarde : indienen van het hiertoe bestemde attest, volledig ingevuld door de organisator van het verblijf.

Sociale Dienst

 • Thuiszorg en -diensten : De sociale dienst heeft tot doel aan elk lid die een aanvraag indient, een sociale en psychosociale hulp aan te bieden met als doelstelling de kritieke toestand die zijn ontwikkeling belemmert te boven te komen of te verbeteren.
Voordelen

Deze dienst biedt volgende voordelen aan:
– Onthaal, luisteren, naar de meest geschikte oplossing zoeken voor de moeilijkheden van het leven.
– Informatie omtrent de rechten en plichten en advies verstrekken inzake wetgeving eigen aan de ziekte
– En invaliditeitsverzekering maar eveneens wat de sociale wetgeving in het algemeen betreft.
– Administratieve hulp, van welke aard ook.
– Doorverwijzen naar een vereniging die zich bezig houdt met diensten en zorgen aan huis, geschikt voor de noden van het lid (leveringen van maaltijden aan huis, gezinsondersteuning, ter beschikking stellen van paramedici erkend door de vzw “Solidariteit voor het gezin”).

Begunstigden en voorwaarden: Deze dienst is toegankelijk voor al de leden die hiertoe een aanvraag indienen, zonder andere financiële deelname dan de betaling van de bijdrage met betrekking tot deze dienst. Met dien verstande dat de dienst, geleverd door de persoon of de vereniging naar dewelke de begunstigde werd gestuurd, uitsluitend ten laste is van de betrokken begunstigde.

 • Herstelkuren : tegemoetkoming van € 15 per nacht
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Deze dienst kent een tegemoetkoming toe van € 15,00 per nacht in het kader van een herstelkuur, aan de leden en personen ten laste die verzwakt zijn na een hospitalisatie.

Voorwaarden:
– een gedetailleerd medisch getuigschrift indienen;
– het verblijf moet minimum 7 en maximum 14 nachten duren; eventuele verlenging tot 21 dagen mogelijk op basis van een gedetailleerd medisch getuigschrift;
– per gerechtigde wordt slechts één herstelkuur toegekend per jaar en per aandoening;
– de kuur dient aan te vangen binnen de 15 dagen na de hospitalisatie.
– de medische dienst van het ziekenfonds moet akkoord gaan wat de noodzaak en de termijn betreft van de herstelkuur. Het akkoord wordt gegeven voor alle ziekten waar een graad van afhankelijkheid uit voortvloeit met mistens drie partiële en/of  één volledig afhankelijkheidscrteria inzake dagdagelijkse taken (zich kleden, zich verplaatsen, toiletbezoek, zich wassen,

 • Sociaal assistent(e) : U kunt gratis terecht bij een sociaal assistent(e) die u advies en begeleiding geeft indien nodig.
 • Juridische dienst : Deze dienst geeft u advies, helpt uw rechten te doen gelden en wijst u op plichten in het kader van de gezondheidszorgwetgeving en de relaties met artsen, ziekenhuizen en de paramedische sector.
 • Psychologische bijstand : U kunt gratis terecht bij een psycholo(o)g(e) die u advies en begeleiding geeft indien nodig.
 • Sociale lening studenten : lening van maximum € 370
Informatie

Een renteloze lening van maximum € 370,00 wordt toegekend aan de studenten van het post-secundair onderwijs, in het kader van de sociale zekerheid (gezondheidszorgen, voorschotten klinieken).
De lening is terugbetaalbaar in maximum 10 maandelijkse stortingen. De dossierkosten vastgesteld op 1% van het geleende bedrag zullen geïnd worden met de eerste terugbetaling.
De aanvrager dient een formulier “Leningsaanvraag” in te vullen en te ondertekenen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van bewijsstukken.
Het bedrag van de lening verzocht door de aanvrager wordt systematisch toegekend binnen de grenzen van de beschikbare middelen en voor zover het maximum toegestane bedrag of het effectieve betaalde bedrag niet wordt overschreden.

Toekenningsvoorwaarden : maandelijks bruto-inkomen lager dan het gemiddeld maandelijks minimuminkomen vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst n° 43 van 2 mei 1988; de betaling wordt toegekend aan de bijdragebetalende gerechtigde.

 • Sociale lening : lening van maximum € 750
Informatie

Een renteloze lening van maximum € 750,00 wordt uitsluitend toegekend in het raam van de sociale zekerheid (geneeskundige verzorging, voorschotten aan ziekenhuizen en klinieken, arbeidsongeschiktheid), voor de weduwen en weduwnaars gedurende de periode van het in orde brengen van de pensioensdossier. De lening is terugbetaalbaar in maximum 10 maandelijkse stortingen.
De dossierkosten vastgesteld op 1% van het geleende bedrag zullen geïnd worden met de eerste terugbetaling.
De aanvrager dient een formulier “Leningsaanvraag” in te vullen en te ondertekenen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van bewijsstukken.
Het bedrag van de lening verzocht door de aanvrager wordt systematisch toegekend binnen de grenzen van de beschikbare middelen en voor zover het maximum toegestane bedrag of het effectieve betaalde bedrag niet wordt overschreden.

Toekenningsvoorwaarden : maandelijks bruto-inkomen lager dan het gemiddeld maandelijks minimuminkomen vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst n° 43 van 2 mei 1988.

 • Voorschot invalidideit : Voorschot van maximum € 370
Informatie

Een voorschot van maximum € 370,00 wordt toegekend aan personen die erkend zijn als invalide. De lening is terugbetaalbaar in maximum 10 maandelijkse stortingen. De lening zal teruggevorderd worden op de betaling van de invaliditeitsuitkering van de desbetreffende maand. De dossierkosten vastgesteld op 1% van het geleende bedrag zullen geïnd worden met de eerste terugbetaling.
De aanvrager dient een formulier “Leningsaanvraag” in te vullen en te ondertekenen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van bewijsstukken. Het bedrag van de lening verzocht door de aanvrager wordt systematisch toegekend binnen de grenzen van de beschikbare middelen en voor zover het maximum toegestane bedrag of het effectieve betaalde bedrag niet wordt overschreden.

Toekenningsvoorwaarden : maandelijks bruto-inkomen lager dan het gemiddeld maandelijks minimuminkomen vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst n° 43 van 2 mei 1988.

 • Sociaal Fonds : financiële tegemoetkoming
Informatie

Het sociaal fonds heeft tot doel een financiële tegemoetkoming te verlenen aan rechthebbenden die geconfronteerd worden met kosten, ten gevolge van hun gezondheidstoestand, medische behandeling of verzorging.

Voorwaarden :
Voor tegemoetkoming worden in aanmerking genomen:
• kosten, ten gevolge van de gezondheidstoestand, medische behandeling of verzorging;
•    die niet voor tegemoetkoming in aanmerking komen in het kader van de zorgverzekering of de wet betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging;
•    na aftrek van de tegemoetkoming betaald of nog te betalen door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de arbeidsongevallenverzekering, het fonds voor beroepsziekten en van iedere andere vergoeding op basis van een aansluiting die wettelijk verplicht is bij hetzij een verzekering, kas, fonds, organisme of instelling;
• die gemaakt werden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot tegemoetkoming;
• de kosten voor de mutualistische persoonlijke bijdragen voor maximaal één kalenderjaar.
Kosten voor medische behandeling of verzorging worden enkel in aanmerking genomen op voorwaarde dat de medische noodzaak van de behandeling of verzorging kan worden aangetoond door middel van een attest van de behandelende geneesheer-specialist.
In geval van een ziekenhuisopname worden de supplementen die worden aangerekend omwille van de keuze voor verblijf op een eenpersoonskamer niet in aanmerking genomen.

Tegemoetkoming :
De tegemoetkoming voorzien in deze dienst:
–    is beperkt tot een maximum van € 150,00 per dossier;
–    is beperkt tot een maximum van € 500,00 per kalenderjaar.
Onder “dossier” in de zin van dit artikel wordt verstaan: alle kosten die het gevolg zijn van éénzelfde gezondheidstoestand, medische behandeling of verzorging. Van zodra de kosten betrekking hebben op of het gevolg zijn van een nieuwe gezondheidstoestand, medische behandeling of verzorging, wordt een nieuw dossier geopend.

Bewijsstukken :
De tegemoetkoming wordt toegekend op voorlegging van:
–    een aanvraag door de rechthebbende;
–    facturen, onkostennota’s die de kosten ten laste van het lid staven.