Het is belangrijk uw rechten goed te kennen

Als u als patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen, hebt u rechten waar u maar beter goed van op de hoogte bent. Zo hebt u recht van inzage in uw medisch dossier en bent u vrij een bepaalde behandeling of operatie te weigeren.

Bij uw opname

Als u om medische redenen een dieet volgt, meldt dit dan bij uw opname. De maaltijden die u in het ziekenhuis worden geserveerd, worden zonder enig betaalsupplement voor u aangepast. Houdt u zich aan een bepaald dieet omwille van filosofische of religieuze overwegingen, dan dient het ziekenhuis daar rekening mee te houden, maar kan het u hiervoor wel supplementen aanrekenen.

U kunt een persoon aanstellen die de beslissingen in uw plaats neemt en vragen om dit te laten noteren in uw medisch dossier. U kunt ook in uw dossier laten vermelden dat u bepaalde behandelingen weigert of uw persoonlijk standpunt inzake euthanasie laten optekenen (voor zoverre dit niet indruist tegen de bestaande wetgeving).

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis hebt u recht op morele, niet-religieuze of religieuze bijstand, indien u dat wenst en in functie van uw persoonlijke overtuiging.

Tijdens uw verblijf

U hebt recht op de best mogelijke behandelingen, volgens de huidige kennis en de beschikbare technologieën.

U hebt het recht om u te informeren over al wat uw gezondheidstoestand aanbelangt. Het medisch korps is verplicht u een antwoord in duidelijk verstaanbare taal te bieden.

U hebt het recht om uw medisch dossier in te kijken. De arts beschikt over 15 dagen om op uw verzoek in te gaan.

U hebt het volste recht een behandeling te weigeren. De arts mag u niet verzorgen of opereren zonder uw toestemming.

Als u een klacht hebt over de geboden verzorging, moet u zich makkelijk tot de ombudsdienst van het ziekenhuis kunnen wenden.

Uw persoonlijke levenssfeer dient uiteraard beschermd te blijven, zonder enige uitzondering.

Het leven in het ziekenhuis

U kunt beschikken over allerlei diensten die u door het ziekenhuis worden aangeboden : televisie, telefoon, kapper, wasserij, enz. Het ziekenhuis zal deze diensten wel aanrekenen en er is hiervoor geen terugbetaling door de verplichte verzekering.

Indien uw behandelende arts u een opname in het ziekenhuis heeft aanbevolen, kunt u hem vragen u een bezoek te komen brengen. Per opname in het ziekenhuis wordt één van die bezoeken terugbetaald. De deontologie vraagt dat het ziekenhuis uw behandelende arts op de hoogte houdt van de evolutie van uw gezondheidstoestand.

Uw ontslag uit het ziekenhuis

Het is de arts die op grond van uw gezondheidstoestand beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. U bent wel vrij om het ziekenhuis vroegtijdig te verlaten, zonder zijn toestemming. In dat geval laat het ziekenhuis u een document ondertekenen waarmee u de arts ontheft van aansprakelijkheid omtrent de eventuele gevolgen van uw vertrek.

Uw medisch dossier

Bij uw vertrek uit het ziekenhuis moet de arts u een verslag meegeven waarmee elke arts naderhand de verzorging kan voortzetten.

Eventuele klachten

Als u klachten hebt over het ziekenhuis of de artsen, informeer dan eerst in uw ziekenfonds naar uw rechten. Als u vindt dat uw wettelijke rechten als patiënt niet zijn nageleefd, kunt u terecht bij de ombudsdienst die in elk ziekenhuis voorhanden moet zijn.

Het herstel

Na uw ziekenhuisopname kan uw behandelende arts u een herstelkuur aanbevelen. Neem hiervoor contact op met onze sociale dienst. Wij informeren u graag over de centra waar u kunt verblijven, of er nog plaats vrij is en welke kosten wij ten laste nemen. Meer informatie

Thuiszorg en gezinshulp

Onze diensten kunnen u ook alle nuttige informatie vestrekken over thuiszorg en gezinshulp, wat u wel eens nodig zou kunnen hebben na uw verblijf in het ziekenhuis : verpleegkundige en medische verzorging, kinesitherapie, warme maaltijden aan huis, lenen van materiaal (krukken, rolstoel, …), hulp in het huishouden, enz.

Sociale hulp

Een opname in het ziekenhuis kan verstrekkende gevolgen hebben op gevoelsmatig, professioneel en financieel vlak. Mocht u moeilijkheden ondervinden, kunt u ons gerust om sociale bijstand vragen.

Goed om weten
  • Aarzel niet om uw medisch dossier in te kijken en vragen te stellen.
  • De wet voorziet dat u een vertrouwenspersoon kunt aanstellen om u te helpen de medische informatie die u wordt verstrekt te doorgronden. Uw huisarts is daarvoor de aangewezen persoon.
  • Informeer vooraf naar de tarieven die het ziekenhuis toepast voor niet-terugbetaalde ziekenhuisdiensten.
  • Beslis niet overhaast om het ziekenhuis te verlaten tegen het advies van de arts in.
  • Bij vertrek uit het ziekenhuis zorgt u er best voor dat u over een verslag beschikt waarmee uw verzorging kan worden voortgezet en dat er een omstandig dossier aan uw behandelende arts wordt overgemaakt.
  • Bij vragen of klachten neemt u best eerst contact op met onze diensten.
  • Wacht niet tot de problemen zich opstapelen om hulp te vragen, zoals sociale bijstand.