De verhoogde tegemoetkoming met inkomensvoorwaarden stemt overeen met het vroegere WIGW-statuut.

Wie komt in aanmerking?

 • weduwen/weduwnaars;
 • invaliden;
 • gepensioneerden;
 • werklozen die sedert ten minste één jaar de hoedanigheid van volledige werkloze hebben gehad;
 • éénoudergezinnen;
 • ambtenaren die sedert ten minste één jaar in disponibiliteit zijn gesteld;
 • wie erkend is als gehandicapte en geen uitkering geniet;
 • gezinnen met beperkte inkomens.

Wat wordt bedoeld met het begrip «gezin »?

Voor de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming wordt voor de samenstelling van het gezin uitgegaan van de persoon die rechthebbende is, de echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner en de respectievelijke personen ten laste.

Documenten

 • de verklaring op erewoord, ingevuld en ondertekend door alle gezinsleden (door de ouders voor minderjarige kinderen) – dit document is beschikbaar bij onze medewerkers;
 • het laatste aanslagbiljet personenbelasting van alle gezinsleden;
 • het huidige loonstrookje (van de laatste maand) van alle gezinsleden (voor de categorie “gezinnen met beperte inkomens” zullen we u vragen om bewijsstukken van inkomsten over het voorbijgaande kalenderjaar voor te leggen);
 • het loonstrookje vakantiegeld, eventueel alimentatiegeld, … ;
 • de roerende en onroerende inkomsten van alle gezinsleden.

Inkomensvoorwaarden

Concreet mag het huidige bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin niet hoger liggen dan het grensbedrag van  16 965,47 €, vermeerderd met 3 140,77 € per persoon ten laste van het gezin.

Een voorbeeld:

De Heer M. is met pensioen. Zijn echtgenote is loontrekkende en heeft hun twee kinderen ten laste van haar dossier. Het grensbedrag wordt als volgt berekend:

De Heer M.                           16 965,47 €

Mevrouw M.                          3 140, 77 €

Twee kinderen               2 x  3 140,77 €

TOTAAL GRENSBEDRAG: 26 387,78 €

Het huidige bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin van de Heer M. mag dus niet hoger liggen dan  26 387,78 € om te kunnen genieten van de verhoogde tegemoetkoming.