Meestal wordt de verhoogde tegemoetkoming door Symbio automatisch toegekend aan de leden die er recht op hebben. De nodige gegevens worden ons namelijk aangeleverd via elektronische weg.

Wie komt in aanmerking?

  • De mensen die genieten van een leefloon van het OCMW gedurende een ononderbroken periode van 3 maanden of gedurende 6 maanden binnen een referentieperiode van 12 opeenvolgende kalendermaanden.
  • De mensen die genieten van een inkomensgarantie voor ouderen (de zogenaamde IGO).
  • De mensen die genieten van een uitkering wegens erkende handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).
  • Kinderen met een erkende handicap van minstens 66%.
  • Niet-begeleide minderjarigen.
  • Wezen

Wat wordt bedoeld met het begrip «gezin »?

Voor elke titularis die rechthebbende is op de verhoogde tegemoetkoming zonder inkomensvoorwaarden, kent Symbio automatisch dit recht ook toe aan de echtgeno(o)t(e) /samenwonende partner van de titularis, en aan de personen ten laste.

Goed om weten
  • Als u meent dat u behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden, maar nog niet geniet van de verhoogde tegemoetkoming, contacteer ons dan: uw Symbio raadgever zal u informeren welke documenten nog ontbreken in uw dossier.