Wat zijn persoonsgegevens ?

Uw ziekenfonds heeft deze gegevens nodig voor de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerde wet van 14 juli 1994).

Overeenkomstig de wet van 8.12.1992 (bescherming van het privéleven) kunt u daar kennis van nemen en zo nodig een rechtzetting ervan verkrijgen. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, verzoeken wij u dit per brief aan uw ziekenfonds te willen meedelen.

Voor meer inlichtingen omtrent de verwerking van deze gegevens kunt u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8.12.1992).
Bij een bezoek aan onze website herkent onze server u automatisch via uw url (domeinnaam) en niet via uw e-mail.

Wat wij bewaren:

  • Uw url en e-mailadres bij uw bezoek aan onze site (voor zover mogelijk).
  • Alle inlichtingen over de sites die u bezocht heeft om onze site te bereiken.
  • Alle inlichtingen over de pagina’s die u bezocht heeft op onze site.
  • Alle inlichtingen die u vrijwillig heeft verstrekt.

Deze informatie wordt gebruikt:

  • Binnen het bedrijf, daarna wordt ze gewist.
  • Om de inhoud van onze site te kunnen verbeteren.
  • Om u op de hoogte te houden van updates op onze site.
  • Om u op de hoogte te houden van onze nieuwe producten.

Deze inlichtingen zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Zij worden niet meegedeeld aan andere organisaties met handelsoogmerk. 
Op onze site worden geen cookies gebruikt (een cookie is een gegevensbestandje dat via een server verzonden en op uw harde schijf geïnstalleerd wordt). Wij hebben geen enkele overeenkomst of speciale verbintenis met bedrijven voor internetreclame.
Indien wij persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, ontvangen of doorsturen, dan doen wij daarbij systematisch beroep op door de IT-sector erkende versleutelingstechnologie. 
Indien wij vertrouwelijke informatie, met betrekking tot bv. financiële situatie of gezondheid, ontvangen of doorsturen, dan doen wij daarbij beroep op een beveiligde server. 
Wij hebben deze veiligheidsmaatregelen ingevoerd omdat ze noodzakelijk zijn om verlies, ongeoorloofd gebruik of wijziging te voorkomen van de inlichtingen die u ons via de site heeft gegeven.
Heeft u een probleem met deze maatregelen ter bescherming van het privéleven, neem dan gerust contact met ons op.