Verwerkingsverantwoordelijke

In toepassing van artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, moeten de landsbonden en de ziekenfondsen minstens één dienst oprichten die als doel heeft:

a) deelname aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die geregeld wordt door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994,

b) financiële tegemoetkoming voor de gerechtigden en hun personen ten laste in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van ziekte en invaliditeit, of toekenning van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysieke, psychische of sociale welzijn kan worden bevorderd,

c) toekenning van hulp, informatie, begeleiding en bijstand om het fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen, onder meer door de bovenstaande opdrachten te vervullen.

De diensten bedoeld onderde punten b) of c) moeten beantwoorden aan de criteria opgenomen in artikel 67, eerste lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.

De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (hierna ‘LNZ’ genoemd), gelegen te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg 145, met ondernemingsnummer 0411.709.768, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte verzekering.

Symbio Neutrale Mutualiteit (hierna ‘Symbio’ genoemd), gelegen te 1040 Brussel, Tervurenlaan 68-70, met ondernemingsnummer 0411.731.643, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de aanvullende verzekering.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), hebben de LNZ/Symbio de heer Frederik Dhondt benoemd als bevoegde voor de gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op het volgend e-mailadres: privacy@symbio.be, of via brief op het volgend adres:
Symbio – Frederik Dhondt / DPO – Tervurenlaan 68-70 te 1040 Brussel.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

In het kader van de verplichte verzekering verwerkt de LNZ alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van de neutrale ziekenfondsen als van de zorgverstrekkers, die nodig zijn om zijn belangrijkste opdrachten en doelstellingen uit te voeren, namelijk:

Voor de verzekerbaarheid van de leden: beheer van de rechten op terugbetaling (verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur) in de geneeskundige verzorging, als gerechtigde of als persoon ten laste ;

Voor de tegemoetkomingen in de geneeskundige verzorging in België of in het buitenland, als lid van de neutrale ziekenfondsen of als zorgverstrekker: beheer van alle dienstverstrekkingen, preventie en leveringen, al dan niet terugbetaalbaar, toegediend in België of in het buitenland door erkende verstrekkers en erkende zorginstellingen, en meegedeeld aan de LNZ ;

Voor de akkoorden van de adviserende arts voor bepaalde geneeskundige verzorging en leveringen, onder meer revalidatiedossiers ;

Voor het beheer van de uitkeringendossiers: arbeidsongeschiktheid, evaluatie, traject voor socio-professionele re-integratie, betaling ;

Voor het beheer van geschillen: betwistingen van beslissingen van de LNZ of van het RIZIV, terugvordering van niet-verschuldigde bedragen, terugvorderingen van geneeskundige verzorging en uitkeringen die door een verantwoordelijke derde worden veroorzaakt ;

Voor al dan niet proactieve informatie en begeleiding van personen, eventueel via de sociale dienst, zodat ze hun rechten ten volle kunnen laten gelden en om hun fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen ;

In het kader van de aanvullende verzekering verwerken de LNZ/Symbio alle persoonsgegevens, van zowel de leden van de neutrale ziekenfondsen als van de zorgverstrekkers, die noodzakelijk zijn om u te laten genieten van de volgende diensten en voordelen:

De dienst vakanties van de Neutrale Ziekenfondsen ;

De dienst rust- en herstelverblijven ;

De dienst dringende zorgen in het buitenland ;

De dienst voorhuwelijkssparen.

De voordelen en diensten zoals terugbetaling sportclubs, huur/verkoop sanitair materieel, …

In het algemeen worden deze gegeven verwerkt:

Om uw contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal ;

Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en om fraude te bestrijden dankzij audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en historische onderzoeken en studies en dankzij beveiligings- en beschermingsmaatregelen van de gegevens, goederen en personen ;

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, het RIZIV en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens?

Voor het beheer van de verplichte en aanvullende verzekering verwerken de LNZ/Symbio de gegevens op basis van artikels 6.1. c), d), e), f), 9.2 b), c), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen inzake de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering ;
 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere ;
 • Wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere ;
 • Wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering ;
 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik van het identificatienummer van het Rijskregister in de ziekte- en invaliditeitsverzekering ;
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth ;
 • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde ;
 • Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt.

Welke gegevens worden verwerkt?

In functie van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kunnen de LNZ/Symbio de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer, …), financiële bijzonderheden, fysieke gegevens (lengte, gewicht, …), psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, …), hobby’s en interesses, consumptiegewoontes, opleiding en scholing, beelden (via de bewakingscamera’s in onze kantoren), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht,   burgerlijke staat), leefgewoontes, gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), woonstkenmerken, beroep en tewerkstelling, geluidsopnamen (via oproepen naar ons call center).

In functie van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kunnen de LNZ/Symbio ook de volgende persoonlijke gegevens verwerken of er kennis van nemen:

 • rijksregistergegevens: rijksregisternummer en identificatiegegevens (naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, overlijdensdatum en -plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, wettelijke samenwoonst, type inschrijvingsregister) ;
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: sociale gegevens ;
 • gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens ;
 • gerechtelijke gegevens: inverdenking- en inbeschuldigingstelling, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen, administratieve sancties ;
 • gevoelige gegevens: raciale of etnische gegevens, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, gegevens over seksualiteit.

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt ;
 • zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, …) die u geraadpleegd hebt, met name via de derdebetalersregeling ;
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid ;
 • het RIZIV.

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen voor IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, …) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, gemandateerd is ;
 • aan uw gezondheidsprofessionals, op uw verzoek ;
 • aan uw ziekenfonds ;
 • op uw verzoek aan onze VMOB NEUTRA, en in geval van dringende zorg in het buitenland aan MUTAS ;
 • aan de socialezekerheidsinstellingen: het Nationaal Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Fedris, de RVA, het kinderbijslagfonds bij inbeslagnames en afstand in toepassing van artikel 1410 § 4 van het Gerechtelijk Wetboek ;
 • aan de Controledienst van de Ziekenfondsen en aan het RIZIV in het kader van hun wettelijke controle-opdrachten ;
 • aan onze bedrijfsrevisor en onze externe auditoren, die allen gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting ;
 • aan onze advocaten en aan het gerecht, in geval van geschillen ;
 • aan elke instelling die u een voordeel kan toekennen als u een bevoorrecht statuut geniet (zie deel ‘Profilering’) ;
 • aan mailingbedrijven of bpost voor de verzending van onze brieven ;
 • aan een behoorlijk toegelaten derde (bij wet, contract, toestemming) ;
 • aan uw schuldeisers in het kader van een uitvoeringsprocedure.

Wie zijn onze onderaannemers?

De LNZ doet een beroep op de volgende onderaannemers:

 • MLOZ IT, gelegen te 1070 Anderlecht, Lennikse Baan 788, onze IT-leverancier

En onze ziekenfondsen, die allemaal aangesloten zijn bij de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen:

 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, gelegen te 9300 Aalst, Statieplein 12
 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, gelegen te 2800 Mechelen, Hoogstratenplein 1
 • Symbio, gelegen te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 68-70
 • Mutualité Neutre du Hainaut, gelegen te 6000 Charleroi, Avenue de Waterloo 23
 • Mutualité Neutre de la Santé, gelegen te 4000 Liège, Rue de Chestret 4-6
 • Mutualia, gelegen te 4800 Verviers, Place Verte 41
 • Munalux, gelegen te 5000 Namur, Rue des Dames Blanches 24

 

 

Minder vaak doen de LNZ/Symbio een beroep op de volgende onderaannemers:

 • onze advocaten en gerechtsdeurwaarders
 • Oberthur/Zetes voor de isi+-kaart
 • mailingbedrijven voor het beheer van bepaalde brieven
 • het RIZIV
 • Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s)
 • MUTAS, voor de dringende zorg in het buitenland
 • Cegeka, voor het onderhoud van ons online loket
 • Avaya, voor het onderhoud van onze telefooncentrale
 • Moonoïa, voor het scannen van onze archieven

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER?

Uw gegevens kunnen naar het buitenland gestuurd worden als dat:

 • bepaald wordt in de verplichte verzekering ;
 • noodzakelijk is voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen ;
 • noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene ;
 • noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene gesloten overeenkomst of voor de overeenkomst dat nog met een derde gesloten moet worden ;
 • of als u daar ondubbelzinnig mee ingestemd hebt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving bij het ziekenfonds/LNZ tot aan uw vertrek naar een ander ziekenfonds dat niet tot de neutrale ziekenfondsen behoort, tot aan uw overlijden of tot aan uw vertrek naar het buitenland.

Over het algemeen worden uw gegevens ingevolge de wetgeving bewaard, volgens de richtlijnen en omzendbrieven die het RIZIV ons stuurt. Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

Uitzondering: overeenkomstig de medische deontologie worden uw medische gegevens altijd tot 30 jaar na uw laatste contact met de LNZ/uw ziekenfonds bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door de LNZ/Symbio, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer (DPO) (per e-mail: privacy@symbio.be of per post: Symbio – Frederik Dhondt / DPO – Tervurenlaan 68-70 te 1040 Brussel), waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt.

Voor zover uw rechten niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de LNZ/Symbio onderworpen zijn, hebt u ook het recht, voor uw eigen gegevens:

 • onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren ;
 • alle gegevens te laten verwijderen ;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van een gegeven ;
 • op digitale vergetelheid (recht op gegevenswissing) ;
 • de verwerking van uw gegevens te laten beperken ;
 • niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering (zie infra).

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren (Persstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Kunt u uw toestemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk moment en zonder rechtvaardiging in te trekken.

De LNZ/Symbio zijn evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de verplichte en aanvullende verzekering.

 

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering?

In de onderstaande gevallen bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

 • toekenning van de codes gerechtigde CG1/CG2 waarmee de rechten bepaald kunnen worden waarop de rechthebbenden aanspraak kunnen maken inzake terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Deze rechten hangen af van de regeling waartoe u behoort, van uw statuut en van het feit of u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

 

 • toekenning van de verhoogde tegemoetkoming (RVV): in toepassing van het KB over de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 37 § 19 van de wet over de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, hebben sommige verzekerden recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor verstrekkingen voor geneeskundige verzorging. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden in twee verschillende situaties:
 • automatisch recht: op grond van een voordeel of een situatie, zonder dat de betrokkenen hierom moeten vragen en zonder onderzoek van de inkomsten
 • na onderzoek van de inkomsten: wanneer een persoon die deel uitmaakt van een RVV-gezin een officiële aanvraag ingediend heeft, onderzoekt het ziekenfonds de inkomsten op basis van een verklaring op erewoord, vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken en ondertekend door alle leden van het RVV-gezin.

In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan iemand die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, aanspraak maken op:

 • een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van het remgeld
 • een vermindering van het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames: het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames is het deel van de dagprijs van de opname dat de verzekerde zelf moet dragen. Voor rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt dit aandeel verminderd.
 • de derdebetalersregeling: rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming kunnen zonder andere formaliteiten van het systeem genieten waarbij het ziekenfonds hun geneeskundige verzorging rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaalt. Het recht op de derde betaler wordt op de isi+-kaart of op een attest van het ziekenfonds vermeld.
 • de maximumfactuur: bepaalde rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming betalen jaarlijks niet meer dan een bepaald plafond aan remgeld.

Naast de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging kan de rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming soms ook aanspraak maken op andere financiële voordelen, die enkel bedoeld zijn voor personen die aan bepaalde voorwaarden van ‘sociale hoedanigheid’ en inkomsten beantwoorden:

 • sociaal tarief voor openbaar vervoer (TEC, NMBS, MIVB, De Lijn)
 • toegang tot een tegemoetkoming van het sociaal verwarmingsfonds van het OCMW
 • sociaal telefoontarief
 • vrijstelling van de Brusselse Gewestbelasting
 • voordelen die bepaalde gemeentes toekennen (gratis vuilniszakken of verlaging van de milieubelasting)

 

 • MAF: in principe bestaat de maximumfactuur uit een financieel hulpmiddel voor gezinnen die geconfronteerd worden met soms heel hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging. Als het remgeld dat voor u ten laste blijft een bepaald plafond overschrijdt, betaalt uw ziekenfonds automatisch het remgeld dat dit plafond overschrijdt, voor 100 % terug, voor alle verstrekkingen die zich voordoen in het kader van de maximumfactuur. Het plafond dat aan u wordt toegekend, hangt af van de inkomsten van uw gezin (zoals dat samengesteld is in het Rijksregister op 1 januari en dat dus gekend is bij uw gemeente), op basis van de inkomsten die u 3 jaar geleden gekregen hebt. Er bestaat ook een specifieke maximumfactuur voor kinderen en gehandicapte kinderen.

 

 • ongevallenaangifte: op basis van de informatie die de LNZ via de derdebetalersregeling ontvangt, kan de LNZ u op eigen initiatief een document voor een ongevallenaangifte sturen.

 

 • beslissing tot tenlasteneming/tegemoetkoming na een kennisgeving door een verstrekker of een zorginstelling.

 

 • blokkering van de uitkeringen wanneer een verzekeraar arbeidsongevallen laat weten dat hij die ten laste neemt.

Cookiebeleid van Symbio, Neutrale mutualiteit.

Symbio, Neutrale mutualiteit met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 68-70, 1040 Etterbeek is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres privacy@symbio.be.

Symbio vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Symbio -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Symbio wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Symbio-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Symbio u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Symbio wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Symbio heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Symbio-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Symbio aanbiedt en die toegang geven tot Symbio content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacy beleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Symbio kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Symbio-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de onlineservice of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Symbio-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

* Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings(externe link)

* Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 (externe link)

* Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen (externe link)

* Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 (externe link)

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Symbio op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies (Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden)

Om te komen…