Alternatieve geneeskunde

  • Alternatieve geneeskunde – raadplegingen en bezoeken :  tegemoetkoming van maximum € 100

Een tegemoetkoming van € 10,00 wordt toegekend per bezoek of per raadpleging voor een maximumbedrag van  € 100,00 per jaar en per rechthebbende voor de verstrekkingen van niet-conventionele praktijken, met name :
homeopathie, antroposofie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, mesotherapie, kinesiologie, sofrologie en hippotherapie voor patiënten met autisme of een motorische handicap.

Voorwaarden:
– voorleggen van een ontvangstbewijs opgemaakt door de verstrekker, met vermelding van het aangerekende ereloon en de prestatiedatum;
– wanneer de verstrekker van niet-conventionele praktijken ook de hoedanigheid van door het RIZIV erkend zorgverstrekker heeft, en de verstrekking recht geeft op een terugbetaling in de verplichte verzekering en in de aanvullende verzekering, kan de terugbetaling in de aanvullende verzekering niet plaatsvinden op basis van het getuigschrift van verstrekte hulp (of een kopie daarvan) dat werd uitgereikt door de verstrekker in zijn hoedanigheid van door het RIZIV erkend zorgverstrekker, maar op basis van de uitreiking van een afzonderlijk document.
De verstrekker zal eveneens erkend worden indien hij, ofwel een kopie van zijn diploma en van zijn verzekering professionele BA heeft voorgelegd, ofwel het bewijs van zijn aansluiting bij een beroepsorganisatie met betrekking tot de bovenvermelde praktijken heeft geleverd. De lijst van deze verstrekkers wordt bepaald door de Raad van Bestuur, die ze kan wijzigen volgens de modaliteiten beslist door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. De lijst vindt u hier. De beslissing van de Raad van Bestuur moet onmiddellijk worden doorgestuurd aan de Controledienst voor de Ziekenfondsen aan de hand van een aangetekende brief die werd ondertekend door een verantwoordelijke van het Ziekenfonds. In die brief moet de datum staan waarop deze beslissing van kracht wordt. De wijzigingen moeten met terugwerkende kracht in de statuten zijn ingevoegd tegen de volgende Algemene Vergadering.
– de tegemoetkoming mag in geen geval hoger liggen dan de betaalde som door de rechthebbende.

 

  • Alternatieve geneeskunde – geneesmiddelen : tegemoetkoming van maximum € 75

Homeopathie :
Een tegemoetkoming van 50 % van de aankoopprijs en voor een maximumbedrag van € 75,00 per jaar en per rechthebbende wordt toegekend op de prijs van homeopathische geneesmiddelen.

Toekenningsvoorwaarden :
– de homeopathische geneesmiddelen dienen te worden voorgeschreven door een dokter in de geneeskunde die erkend is door het RIZIV.
– deze geneesmiddelen moeten worden afgeleverd door een apotheker en beantwoorden aan de volgende criteria : het moet gaan om een verdunning van ten minste 10.000 of van bereidingen voor oraal gebruik.

Toekenningsvoorwaarden :
– de geneesmiddelen moeten voorgeschreven zijn door een dokter in de geneeskunde die erkend is door het RIZIV.
– in geen geval mogen voedingssupplementen het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming.
– de lijst van deze terugbetaalbare geneesmiddelen wordt bepaald door de Raad van Bestuur, die ze kan wijzigen volgens de modaliteiten beslist door de Controledienst voor de Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen. De beslissing van de Raad van Bestuur moet onmiddellijk worden doorgestuurd aan de Controledienst voor de Ziekenfondsen aan de hand van een aangetekende brief die werd ondertekend door een verantwoordelijke van het Ziekenfonds. In die brief moet de datum staan waarop deze beslissing van kracht wordt. De wijzigingen moeten met terugwerkende kracht in de statuten zijn ingevoegd tegen de volgende Algemene Vergadering.