Medische transporten

Ziekenvervoer

Niet-dringend ziekenvervoer met een privéwagen : tegemoetkoming van maximum € 90

Terugbetalingsvoorwaarden

Deze dienst kent een tussenkomst toe van € 0,15 per kilometer (vanaf de 26e kilometer) om zich te begeven naar een geneesheer-specialist, of in geval van een ziekenhuisopname, in de kosten opgelopen voor het vervoer heen en terug uitgevoerd op één en dezelfde dag en binnen het Belgische grondgebied. De tussenkomst is beperkt tot € 30,00 per rit heen en terug en tot een bedrag van € 90,00 per kalenderjaar en per rechthebbende.
Toekenningsvoorwaarden : Er is eveneens gepreciseerd dat de dienst enkel tussenkomt wanneer de rechthebbende op het vervoer in de onmogelijkheid is zich met eigen middelen te verplaatsen of omwille van de gezondheidstoestand niet in staat is het openbaar vervoer te gebruiken; de tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de kosten waarvoor geen tussenkomst bestaat in het kader van de verplichte verzekering en dat niet gedekt is door een andere reglement; de terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotene zelf.

Niet-dringend ziekenvervoer per taxi of via een dienst van vervoer door vrijwilligers : tegemoetkoming van maximum € 200
Terugbetalingsvoorwaarden

Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe van € 0,25 per kilometer in de kosten voor ziekenvervoer per taxi of via een dienst van vervoer door vrijwilligers (bestuurders die onbezoldigd en zonder er profijt uit te halen een vervoer uitvoeren). De tussenkomst is beperkt tot € 30,00 per rit heen en terug. Deze mag in geen geval hoger liggen dan de transportkosten. Een maximum terugbetaling van € 200,00 geldt per kalenderjaar per rechthebbende. De tussenkomst geldt voor het vervoer naar een ziekenhuis of een zorgcentrum erkend door het RIZIV, naar een herstelcentrum erkend door het ziekenfonds of naar het kabinet van een geneesheer-specialist.
Toekenningsvoorwaarden : De aanvraag om tussenkomst dient de originele factuur te omvatten van de vervoerder of een kwijting van de taxikosten voor de ritten; er is eveneens gepreciseerd dat de dienst enkel tussenkomt wanneer de rechthebbende op het vervoer in de onmogelijkheid is zich met eigen middelen te verplaatsen of omwille van de gezondheidstoestand niet in staat is het openbaar vervoer te gebruiken; de tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de kosten waarvoor geen tussenkomst bestaat in het kader van de verplichte verzekering en dat niet gedekt is door een andere reglement; de terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotene zelf.

Niet-dringend ziekenvervoer per ziekenwagen of sanitaire wagen : tegemoetkoming van maximum € 250
Terugbetalingsvoorwaarden

Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe in de kosten voor niet-dringend ziekenvervoer per ziekenwagen of sanitaire wagen van maximaal € 17,50 voor de eerste tien kilometer, verhoogd met maximaal € 1,00 per kilometer vanaf de 11e kilometer. Deze mag in geen geval hoger liggen dan de transportkosten en een minimumbedrag van € 7,50 blijft ten laste van de patiënt. De tussenkomst bedraagt maximaal € 250,00 per kalenderjaar per rechthebbende.
De tussenkomst geldt voor het vervoer naar een ziekenhuis of een zorgcentrum erkend door het RIZIV, en naar een herstelcentrum.
Toekenningsvoorwaarden : De aanvraag om tussenkomst dient de originele factuur te omvatten van de vervoerder voor de ritten; er is eveneens gepreciseerd dat de dienst enkel tussenkomt wanneer de rechthebbende op het vervoer in de onmogelijkheid is zich met eigen middelen te verplaatsen of omwille van de gezondheidstoestand niet in staat is het openbaar vervoer te gebruiken; de tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de kosten waarvoor geen tussenkomst bestaat in het kader van de verplichte verzekering en dat niet gedekt is door een andere reglement; de terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotene zelf.

Dringend ziekenvervoer per ziekenwagen : tegemoetkoming van maximum € 250
Terugbetalingsvoorwaarden

Het ziekenfonds kent een tussenkomst van 50% toe in de kosten voor dringend ziekenvervoer per ziekenwagen indien er geen terugbetaling is voorzien in het kader van de verplichte verzekering. De tussenkomst bedraagt maximaal € 250,00 per kalenderjaar per rechthebbende.
Toekenningsvoorwaarden : Mits voorlegging van de originele factuur van de vervoerder; voor dringend vervoer buiten «de dienst 100» dient een medisch getuigschrift voorgelegd te worden dat de noodzakelijkheid van het vervoer rechtvaardigt; mits het een vervoer betreft naar of vanuit een ziekenhuisomgeving en voor zoverre het vervoer is uitgevoerd in het binnenland; de terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotenen zelf.

Dringend ziekenvervoer per helikopter : tegemoetkoming van maximum € 500
Terugbetalingsvoorwaarden

Een tussenkomst van 75% per kalenderjaar wordt toegekend in de kosten voor dringend ziekenvervoer per helikopter. De tussenkomst bedraagt maximaal € 500,00 per kalenderjaar en per rechthebbende. De tussenkomst die via de verplichte verzekering wordt toegekend in de kosten voor dringend ziekenvervoer per helikopter zoals bepaald door artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, wordt in mindering gebracht van de tussenkomst toegekend door deze dienst.
Toekenningsvoorwaarden : Mits voorlegging van de originele factuur van de vervoerder; voor dringend vervoer buiten «de dienst 100» dient een medisch getuigschrift voorgelegd te worden dat de noodzakelijkheid van het vervoer rechtvaardigt; mits het een vervoer betreft naar of vanuit een ziekenhuisomgeving en voor zoverre het vervoer is uitgevoerd in het binnenland; de terugbetaling dient aangevraagd te worden door de aangeslotenen zelf.