Onze sociale dienst wil een eerstelijnsdienst bieden in de welzijnssector, laagdrempelig en voor iedereen, zonder enige discriminatie of vooroordelen. Dit vertaalt zich in basiswaarden zoals openheid van geest, betrouwbare begeleiding en respect voor het beroepsgeheim. Onze sociale dienst biedt u een luisterend oor in alle omstandigheden. Onze medewerkers zijn er om naar u te luisteren, u te informeren en u zo goed mogelijk verder te helpen bij uw problemen en vragen.

U kunt bij ons terecht voor hulp op diverse gebieden:

Begeleiding en tussenkomst bij verschillende instanties

U kunt bij ons terecht voor hulp en ondersteuning in uw aanvragen voor financiële steun bij instellingen als de FOD Sociale Zekerheid, de Brusselse dienst PHARE, de AWIPH, de Stichting tegen Kanker, de Vlaamse Zorgverzekering, …

Wij kunnen voor u eveneens aanvragen indienen bij de Directie-generaal Personen met een handicap. Meer info

Administratieve begeleiding

We helpen u administratieve formaliteiten af te handelen, facturen te beheren en allerlei formulieren in te vullen.

Herscholing

Mits akkoord van de adviserend geneesheer kunnen arbeidsongeschikte erkende gerechtigden een oriënterende screening en/of een opleidingsprogramma genieten om hen terug op weg te helpen naar geschikt werk dat strookt met hun gezondheidstoestand. Het RIZIV is bevoegd voor deze oriënterende screening en/of opleiding, die financieel volledig ten laste wordt genomen. Deze inspanningen moeten hun vruchten afwerpen op het vlak van herscholing en begeleiding naar geschikt werk op de arbeidsmarkt.

Begeleiden, bemiddelen en doorverwijzen

De sociale dienst fungeert als een soort van kruispunt voor medische, psychologische en sociale informatie. Ons team werkt daarbij samen met heel wat andere partners in een heus sociaal netwerk en kan u op die manier doorverwijzen naar de juiste instelling of vereniging naargelang uw probleem. Samen met u zoeken wij steeds naar de beste oplossing voor uw specifieke geval. Zo kunnen wij voor u tussenbeide komen bij andere instanties of brieven opstellen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke stappen, sociale verslagen, brieven bestemd voor de verzekeraar, …).