Als u omwille van gezondheidsredenen uw beroepsactiviteit niet kunt uitoefenen of niet meer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt, kan uw ziekenfonds u een vervangingsinkomen uitbetalen op basis van uw laatst ontvangen loon of laatste ontvangen werkloosheidsuitkering (voor zoverre u als aanvrager voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden die overwegend te maken hebben met de minimumprestaties als werknemer of gelijkgestelde). Voor zelfstandigen is dit een forfaitaire uitkering.

Wij betalen u ook een uitkering uit als uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of een ongeval met verantwoordelijke derde (een ongeval waarvoor de verantwoordelijkheid bij een derde ligt). We weten immers uit ervaring dat er een hele tijd kan overgaan vooraleer de verzekeraar uw dossier heeft beoordeeld en een beslissing heeft genomen. Als de verzekeraar het dossier vervolgens zelf ten laste neemt, zal deze erover waken dat u de uitkeringen terugbetaalt die wij u intussen hadden vergoed.