Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kunt u een gedeeltelijke beroepsactiviteit hervatten die verenigbaar is met uw gezondheidstoestand.

Hoe doet u dat ?

Het volstaat een aanvraag in te dienen bij de adviserende arts van uw ziekenfonds, door middel van het officiële aanvraagformulier. Dit document moet in ons bezit zijn ten laatste de 1e werkdag vlak voor uw arbeidshervatting.

Indien u loontrekkende bent, hoeft u niet te wachten op het akkoord van de adviserende arts om de activiteit aan te vatten. Bent u echter zelfstandige, dan is het voorafgaand akkoord van de adviserende arts verplicht.

Opgelet : indien we uw aanvraag laattijdig ontvangen, wordt u beboet. De sanctie verschilt naargelang de indieningstermijn van de aanvraag. 

Immers, ingeval de aanvraag wordt ingediend binnen de 14 dagen na de hervatting van de deeltijdse activiteit wordt een sanctie van 10 % toegepast op de uitkeringen die u worden toegewezen vanaf de eerste dag arbeidshervatting tot en met de dag van verzending van het formulier (poststempel als bewijs).

In geval van een vertraging van meer dan 14 dagen worden de uitkeringen niet meer uitbetaald vanaf de dag van de arbeidshervatting tot de dag waarop de beslissing van de adviserende arts van toepassing wordt.

 

Wat houdt dit in voor u ?

De adviserend geneesheer bepaalt het maximale volume van werkhervatting dat in uw dossier is toegestaan in functie van de aard van de activiteit en uw gezondheidstoestand.

Als u een werknemer was en terug aan de slag gaat als werknemer, wordt uw uitkering verlaagd in evenredigheid met het aantal gewerkte uren per maand in het kader van uw halftijdse tewerkstelling om medische redenen. Er dient echter te worden opgemerkt dat de eerste 20 procent van de hervatting “immuun” is, wat wil zeggen dat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering hierbij niet zal worden verlaagd.

Als u werknemer was en terug aan de slag gaat als zelfstandige, wordt uw uitkering tijdens de eerste 6 maanden niet verlaagd, en vervolgens met 10%, ongeacht het volume van de werkhervatting en het bedrag van de ontvangen verloning. Vanaf 1 januari van het 4e jaar van de hervatting wordt uw uitkering verlaagd op basis van het bedrag dat u daadwerkelijk verdient in het kader van de gedeeltelijke hervatting.

Was u zelfstandige, dan variëren de maximumduur van de toelating en de financiële impact naargelang de mogelijke volledige re-integratie :

  • Hervat u gedeeltelijk een activiteit met het oog op een volledige re-integratie, dan zal de toelating 6 maanden betreffen, die twee keer met nog eens 6 maanden verlengd kunnen worden, dus een maximum van 18 maanden. Uw uitkeringen worden de eerste 6 maanden niet verminderd. Maar vanaf de 1e dag van de 7e maand en tot het einde van uw akkoord worden ze met 10 % verminderd.
  • Hervat u gedeeltelijk een activiteit, maar is een volledige re-integratie niet meer mogelijk ? Dan is er geen beperkingsvoorwaarde in de tijd. De adviserende arts zal de duur van de toelating bepalen. In dit geval worden de uitkeringen de eerste 6 maanden evenmin verminderd en wordt er 10 % afgehouden vanaf de 1e dag van de 7e Echter, deze vermindering van 10 % wordt toegepast tot 31/12 van het derde jaar dat volgt op het jaar van aanvang van het akkoord. Vanaf de 1e dag van het 4e jaar worden de uitkeringen geschrapt of verminderd op grond van de cumulregel van de toegelaten inkomens.

 

Wat indien u deze gedeeltelijke activiteit wil beëindigen ?

Er zijn vier mogelijkheden :

  • U hervat een voltijdse activiteit gedurende uw eerste jaar arbeidsongeschiktheid. In dat geval, indien u de arbeid hervat aan het einde van een periode die is gedekt door een medisch attest, wordt het akkoord automatisch afgesloten. Maar indien u de arbeid hervat voor het einde van de periode die wordt gedekt door uw medisch attest moet u het naar behoren ingevuld en door uw werkgever ondertekend attest van arbeidshervatting aan uw ziekenfonds bezorgen. Aan de hand van dit attest kan uw dossier worden afgesloten.
  • U bent als invalide erkend en u hervat de arbeid voltijds : het attest van arbeidshervatting is verplicht om uw dossier af te sluiten.
  • U kunt uw deeltijdse activiteit tijdelijk niet uitvoeren. In dat geval hoeft u niets te doen.
  • U kunt uw deeltijdse activiteit niet meer uitvoeren vanwege een verergering van uw gezondheidstoestand. U dient het attest van stopzetting van de deeltijdse activiteit dus zelf naar behoren in te vullen en te ondertekenen, of dit te laten doen door de adviserende arts.

Opgelet met uw belastingen !

Er zijn weinig of geen fiscale afhoudingen op uw uitkeringen. Dit kan een impact hebben op uw belastingen. Het cumuleren van een professioneel inkomen en ziekte-uitkeringen in de kader van een deeltijdse werkhervatting, kan leiden tot een verandering in de berekening van uw belastingen.

Om eventuele verrassingen te vermijden, kunt u voorafbetalingen doen.

Hoe doet u voorafbetalingen?

  • Maak eerst een schatting van de belastingen die u moet betalen met de anonieme online berekeningsmodule Tax-Calc van de federale overheid.
  • We raden u aan om elk kwartaal een voorafbetaling te doen van het geschatte belastingsupplement.
  • Als u voldoende voorafbetalingen doet, dan heeft u recht op een bonus. Zo betaalt u uiteindelijk minder belastingen.
  • Alle praktische informatie over hoe u als particulier voorafbetalingen op uw belastingaangifte doet, vindt uw op Federale Overheidsdienst Financiën.

Wil u graag een deeltijdse activiteit hervatten, maar hebt u nog vragen ?

Aarzel niet uw ziekenfonds te contacteren.