Voltijdse werkhervatting

Indien u het werk hervat (of zich opnieuw inschrijft als werkloze) op de dag die volgt op de einddatum van uw medisch getuigschrift, hoeft u niets te doen. Indien u echter uw activiteit voltijds hervat of zich opnieuw inschrijft als werkloze voor de einddatum van uw medisch getuigschrift, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Laat uw werkgever of werkloosheidskas een formulier van werkhervatting invullen en bezorg dit aan ons.

 

Gedeeltelijke werkhervatting

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u deeltijds het werk hervatten tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, voor zoverre de activiteit verenigbaar is met uw gezondheidstoestand. Hiervoor is wel de voorafgaandelijke toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds vereist.

Wat moet u doen?

Het volstaat om uw aanvraagformulier helemaal ingevuld naar ons te sturen, ten laatste de dag voor aanvang van uw verminderde prestatie, vergezeld van een kopie van het arbeidscontract.

Opgelet : indien u uw aangifte niet tijdig doet, wordt u beboet tegen 10 % van het bedrag van uw uitkeringen voor een vertraging van minder dan 14 dagen of tegen de volledige uitkering van de gepresteerde dagen voor een vertraging van meer dan 14 dagen.

Voor zelfstandigen is er een regeling voorzien in functie van het soort uitgeoefende activiteit. Indien u als zelfstandige een activiteit wenst uit te oefenen die verschilt van de beroepsactiviteit die u uitoefende aan het begin van de arbeidsongeschiktheid, mag u dit gedurende maximaal 6 maanden, verlengbaar met nogmaals 6 maanden. Indien u als zelfstandige deeltijds de vroegere beroepsactiviteit wenst uit te oefenen, mag u dit gedurende maximaal 6 maanden, twee maal verlengbaar met 6 maanden.

Een deeltijds akkoord voor een loontrekkende zal niet meer gegeven kunnen worden voor onbeperkte duur, maar zal in de tijd beperkt moeten worden voor een maximumduur van 2 jaar.

Voor deze nieuwe wetgeving is een nieuw aanvraagformulier voor elke akkoordverlenging nodig.

Deze verordening zal van toepassing zijn vanaf 01/04/2018.

Zodra er een aanvraag tot gedeeltelijke werkhervatting is ingediend bij het ziekenfonds, worden uw uitkeringen opgeschort. Uw werkgever zal ons elke maand een attest moeten overmaken met vermelding van het brutobedrag dat u hebt ontvangen voor de uitgeoefende beroepsactiviteiten. Zodra wij over dit attest beschikken, berekenen wij de aanvullende uitkering die wij u moeten betalen. Er mag daarbij geen sprake zijn van overschrijding van het percentage waarop u recht had indien u in volledige arbeidsongeschiktheid zat.

Wat indien u deze gedeeltelijke activiteit wil beëindigen ?

Er zijn vier mogelijkheden :
·    U hervat een voltijdse activiteit gedurende uw eerste jaar arbeidsongeschiktheid. In dat geval, indien u de arbeid hervat aan het einde van een periode die is gedekt door een medisch attest, wordt het akkoord automatisch afgesloten. Maar indien u de arbeid hervat voor het einde van de periode die wordt gedekt door uw medisch attest moet u het naar behoren ingevuld en door uw werkgever ondertekend attest van arbeidshervatting aan uw ziekenfonds bezorgen. Aan de hand van dit attest kan uw dossier worden afgesloten.

·    U bent als invalide erkend en u hervat de arbeid voltijds : het attest van arbeidshervatting is verplicht om uw dossier af te sluiten.
·    U kunt uw deeltijdse activiteit tijdelijk niet uitvoeren. In dat geval hoeft u niets te doen.
·    U kunt uw deeltijdse activiteit niet meer uitvoeren vanwege een verergering van uw gezondheidstoestand. U dient het attest van stopzetting van de deeltijdse activiteit dus zelf naar behoren in te vullen en te ondertekenen, of dit te laten doen door de adviserende arts.