Wanneer een adoptiekind in het gezin komt, begint voor het gezin een nieuwe periode waarin kersverse ouders en kindje aan elkaar moeten wennen. Adoptieverlof is dan ook erg welkom en kan overigens door beide ouders worden opgenomen (maximum 6 weken). Er is recht op adoptieverlof bij de adoptie van elk minderjarig kind.

Bij adoptie van een kind met handicap wordt de maximumduur van het verlof verdubbeld.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om te kunnen genieten van dit adoptieverlof?

De adoptieouder moet:

 • gerechtigde zijn voor het recht op uitkeringen
 • gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst
 • in orde zijn met de verzekerbaarheid uitkeringen, volgens de regels die gelden voor de moederschapsrust
 • zich op Belgisch grondgebied bevinden (behalve in een uitzondering)

 

Het adoptiekind moet:

 • deel uitmaken van het gezin
 • minderjarig zijn

Welke stappen moet u ondernemen bij uw ziekenfonds om te kunnen genieten van de uitkering?

Bij het ziekenfonds

De gerechtigde dient een aanvraagformulier in bij zijn of haar ziekenfonds.

Daarnaast bezorgt de aanvrager het document dat de gebeurtenis staaft die het recht op adoptieverlof doet ontstaan:

bij een nationale adoptie :

 • een kopie van het verzoekschrift ingediend bij de bevoegde rechtbank
 • of een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan de aanvrager, als adoptant, is toevertrouwd

 

bij een internationale adoptie :

 • een kopie van het bewijs van registratie van een buitenlandse beslissing houdende een adoptie, afgeleverd door de Dienst internationale adoptie van de FOD Justitie
 • of, als de aanvrager ervoor kiest het verlof te laten beginnen vóór de inschrijving van het kind: een kopie van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen, waarin aangegeven wordt wanneer het adoptieverlof opgenomen wordt.

Bij de aanvraag wordt zo nodig het bewijs gevoegd dat het kind deel uitmaakt van het gezin :

 • de gegevens in het rijksregister
 • of een document over de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer verblijft, dat bewijst dat het kind deel uitmaakt van zijn gezin

Wanneer de aanvrager aanspraak wil maken op de verdubbeling van de maximumduur van het verlof, voegt hij een attest toe met bewijs van de erkenning van de handicap van het kind, afgeleverd door de bevoegde instantie.

Hoeveel bedraagt de daguitkering?

De eerste 3 dagen van de periode vallen ten laste van de werkgever. Voor de overige dagen ontvangt u een uitkering van 82% van uw begrensde brutoloon.

Zelfstandige adoptieouders ontvangen een forfaitaire uitkering per week. Momenteel bedraagt deze weekuitkering 484,90 €.