U bent zwanger of bent net bevallen? Alvast proficiat!

Het is erg belangrijk dat jonge ouders in alle rust kunnen genieten van de zwangerschap en de baby. Daarom heeft het RIZIV voorzien in moederschapsrust, of u nu loontrekkende, werkloze of zelfstandige bent. De duur van de moederschapsrust en de ontvangen uitkeringen worden berekend in functie van uw statuut.

Loontrekkende werkneemsters en werklozen hebben recht op 15 weken moederschapsrust (19 weken in geval van geboorte van een meerling), als volgt samengesteld:

Geboorte Geboorte van een meerling
Verplicht prenataal verlof
1 week 1 week
Verplicht postnataal verlof
9 weken 9 weken
Facultatief verlof (mag worden opgenomen vóór het verplichte prenataal verlof of na het verplichte postnataal verlof) 5 weken 7 weken
Facultatief postnataal verlof
/ 2 weken
U ontvangt voor de eerste 30 dagen van de moederschapsrust een uitkering van 82% van uw niet-begrensde brutoloon (79,5% als u werkloos bent) en 75%  van uw begrensde brutoloon de resterende dagen van de moederschapsrust.


Zelfstandigen
hebben maximaal recht op een moederschapsrust van 12 weken (13 weken in geval van geboorte van een meerling), als volgt samengesteld:

Geboorte Geboorte van een meerling
Verplicht prenataal verlof
1 week 1 week
Verplicht postnataal verlof
2 weken 2 weken
Facultatief verlof (mag opgenomen worden binnen de 21 weken na geboorte)
9 weken 10 weken
U geniet van een weekblad uitkering die door de RIZIV bepaald is.

– Werknemers kunnen tijdens hun (optionele) moederschapsverlof hun beroepsactiviteit op deeltijdse basis blijven uitoefenen.

In dat geval wordt het forfaitaire bedrag van de wekelijkse uitkering gehalveerd en mag de optionele periode maximaal 18 weken deeltijds moederschapsverlof omvatten (of 20 weken wanneer een meerling wordt verwacht). Werknemers moeten dus aan hun ziekenfonds doorgeven hoeveel weken ze voltijds en/of deeltijds moederschapsverlof willen opnemen, en in welke periode(n) (van zeven kalenderdagen) ze dit precies willen doen.

Kan de moederschapsrust worden verlengd?

Als u arbeidsongeschikt was tijdens de volledige periode van prenatale rust, mag u één extra week postnataal verlof aanvragen. Het ziekenfonds maakt u hiervoor een document over waarvan u een kopie aan de werkgever moet bezorgen.

Als uw kindje in het ziekenhuis moet blijven langer dan 8 opeenvolgende dagen na de geboorte, kunnen wij uw moederschapsrust verlengen. Deze verlenging kan maximaal overeenstemmen met de periode gelijk aan de periode waarin uw kindje in het ziekenhuis moet blijven na die eerste 7 dagen. Bezorg ons gewoon een attest van hospitalisatie van de pasgeborene met de duur van het ziekenhuisverblijf erop.
Een voorbeeld: u bevalt op 01/10/2016 en uw kindje blijft in het ziekenhuis tot 10/10/2016. Uw moederschapsrust kan dan met 3 dagen worden verlengd; de eerste 7 dagen van hospitalisatie komen namelijk niet in aanmerking.

Ook als u zelfstandige bent, hebt u recht op een verlenging van de moederschapsrust als uw kindje meer dan 8 opeenvolgende dagen wordt gehospitaliseerd. De verlenging stemt overeen met het aantal volledige weken van hospitalisatie na de 7 eerste dagen.
Een voorbeeld: u bevalt op 01/10/2016 en uw kindje blijft in het ziekenhuis tot 15/10/2016. Uw moederschapsrust wordt verlengd met één week; de eerste 7 dagen van hospitalisatie komen namelijk niet in aanmerking.

Welke stappen moet u ondernemen om te genieten van moederschapsrust?

Bezorg ons nog vóór de bevalling een medisch attest met de datum van aanvang van de moederschapsrust en met de vermoedelijke bevallingsdatum.

Alsook dient u ons de inlichtingenbladen zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt zal het document L500 ons normaal gezien automatisch bezorgd worden via elektronische weg. Indien u loontrekkende bent dient uw werkgever ons de gegevens van de inlichtingenbladen per elektronische weg te communiceren (ZIMA001). Dit kan via hun sociaal secretariaat of via het online portaal van de sociale zekerheid.

Als u zelfstandige bent, bezorgt u ons het document “Moederschapsrust in de zelfstandige regeling : aanvraag tot toekenning van de forfaitaire uitkering“ingevuld en ondertekend terug.

Na de geboorte dient een uittreksel van de inschrijving van uw kind in de gemeente overgemaakt te worden. Met dit attest kunnen wij uw kindje meteen ook inschrijven bij Symbio. Klik hier voor meer informatie.