We krijgen geregeld vragen omtrent de te ondernemen stappen om te kunnen genieten van het zogenaamde ouderschapsverlof. Dit is een soort verlof waarvoor u een uitkering krijgt van de RVA.

Elke loontrekkende werknemer heeft het recht een aanvraag voor ouderschapsverlof in te dienen. Er gelden uiteraard wel een aantal voorwaarden:

  • U moet minstens gedurende 12 maanden een arbeidsovereenkomst hebben bij uw werkgever.
  • Het verlof moet starten vóór uw kind 12 jaar wordt.

De aanvraag voor ouderschapsverlof moet schriftelijk gebeuren bij de werkgever (bij voorkeur per aangetekend schrijven), minstens 3 maanden vóór de aanvang van het verlof.

U kunt dit ouderschapsverlof op 3 verschillende manieren opnemen:

  • ofwel neemt u 4 volledige maanden op;
  • ofwel onderbreekt u uw werk halftijds gedurende 8 maanden;
  • ofwel onderbreekt u uw werk met 1/5e gedurende een periode van 20 maanden.


Meer informatie hierover vindt u op www.rva.be