Tandzorgen

Wij voorzien een tussenkomst in de kosten opgelopen voor tandprothesen, implantaten, stifttanden, kronen en bruggen. De tussenkomst bedraagt 15% van de kosten boven 250 €, met een maximum van 500 € per 2 kalenderjaren.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– Indien er een wettelijke tussenkomst in de verplichte verzekering wordt toegekend, is er geen tegemoetkoming.

– Aftrek wordt toegepast van elke tegemoetkoming die wordt toegekend in het kader van een dekking afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij met zetel in België of in het buitenland.

– De verstrekkingen zijn geleverd in België door een tandarts die erkend is door het RIZIV.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons de aanvraag tot terugbetaling voor tandzorgen, ingevuld en ondertekend door een tandarts die erkend is door het RIZIV, of bezorg ons de behoorlijk opgemaakte factuur.

Lidgeld sportclub

Wij betalen u jaarlijks 30 € voor een aansluiting bij een sportclub.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– De sporttakken die in aanmerking komen zijn: atletiek, badminton, basketbal, bowling, dans (met inbegrip van ballet), duiken, gevechtssport, gewichtheffen, golf, gymnastiek, handbal, hockey, honkbal, kaatsen, kano, kajak, kegelspel, korfbal, krachtbal, mountainbike, muurklimmen, oriëntatielopen, paardrijden, petanque, roeien, rugby, schaatsen, schermen, ski, squash, tafeltennis, tennis, triatlon, voetbal, volleybal, wandelen, wielrennen, yoga, zwemmen (ook watergewenning voor baby’s), boogschieten, karabijnschieten, sporttakken voor andersvaliden en, in het algemeen, de Olympische sporttakken en alle andere door de IOC erkende sporten.

– Het moet gaan om aansluiting voor de duur van een sportseizoen bij een door een nationale, provinciale, regionale of gemeentelijke federatie erkende sportclub. Of om aansluiting bij een door één van de erkende fitnessfederaties erkend fitnesscentrum (een abonnement van minstens 10 beurten). Of om een programma joginitiatie of leren lopen, ingericht door een erkende organisatie.

– Voor sportlessen per beurt is er een terugbetaling voor zoverre er minstens 10 sportlessen onder begeleiding zijn opgenomen.

– De tussenkomst geldt enkel voor wie lid is van Symbio op het moment van betaling van het lidgeld voor de sportclub.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons de aanvraag tot terugbetaling lidgeld sportclub, ingevuld en ondertekend door de sportclub, of bezorg ons een attest van de sportclub met dezelfde inlichtingen op vermeld.

Dringende zorg in het buitenland en Reisbijstand

Onze verzekering biedt een onbeperkte tussenkomst voor dringende medische zorg in het buitenland, bijstand en repatriëring via de alarmcentrale Mutas.

Bijstand: verstrekken van advies en informatie op medisch en administratief vlak, geven van betalingsgaranties met het oog op de repatriëring en in geval van een ziekenhuisopname, verzenden van geneesmiddelen, prothesen en andere toestellen, onderhouden van contacten met de familie en de artsen.

Repatriëring: organiseren van de repatriëring van de zieke of de gekwetste indien medisch noodzakelijk, overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.

Financiële bijstand: de vervoerskosten van de zieke of gekwetste en van de reisgezellen (tot maximaal 1200 €), een eenmalige uitkering van 250 € aan een gezinslid die zich moet verplaatsen naar de plaats van overlijden, medische kosten die nog ten laste zijn van de patiënt na tussenkomst door de wettelijk verplichte ziekteverzekering en de eventuele privéverzekering (vrijstelling van  25 € voor ambulante zorgen), de kosten voor het gebruik van het « Airport Mortuary » van Zaventem, tot maximaal 300 €.

Hoe kan ik gebruikmaken van deze dienst?

Toekenningsvoorwaarden

– Bij ziekte/ongeval moet u Mutas binnen de 48 uur verwittigen.
– Het tijdelijk verblijf in het buitenland moet van recreatieve aard zijn, vakantie dus.
– Er is geen tussenkomst van Mutas bij medische zorgen die te maken hebben met het beoefenen van een sport of een hobby die een hoger risico inhouden, het beoefenen van een bezoldigde sport, zorgen die het gevolg zijn van oorlogsfeiten, zorgen die het gevolg zijn van ongevallen of ziekten die zich voordoen onder invloed van drugs of onder dronkenschap, die het gevolg zijn van een poging tot zelfdoding of vrijwillige deelname aan een misdrijf, zorgen in het kader van een zwangerschap of bevalling na de 26e week van zwangerschap, kosten voor behandeling in een psychiatrische instelling, hoorapparaten, tandprothesen, brillen, lenzen, oogprothesen, kosten voor inentingen.
– Het moet gaan om dringende medische verzorging die niet gepland was of niet kon worden verwacht op het ogenblik van vertrek.
– Dialyse en zuurstoftherapie worden ten laste genomen op voorwaarde dat de reis het risico niet verhoogt.
– De dekking is beperkt tot de volgende landen: alle EU-landen buiten België en in Algerije, Bosnië-Herzegovina, Egypte, IJsland, Kosovo, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Marokko,  Montenegro, Noorwegen, Servië, Tunesië, Turkije en Zwitserland.

Hoe kan ik gebruikmaken van deze dienst?

– Contacteer Mutas binnen de 48 uur na de ziekte/het ongeval op het nummer +32 2 272.09.00
– Terugbetaling achteraf kan na voorlegging van de verklaring op erewoord, correct ingevuld en vergezeld van alle originele facturen die zijn voldaan, van de voorschriften en medische verslagen.

Optiek

Brilglazen, lenzen, monturen

Wij voorzien een tegemoetkoming tot 75 € om de 4 jaar.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– Indien er een wettelijke tussenkomst in de verplichte verzekering wordt geboden, is er geen tegemoetkoming.
– De brilglazen, lenzen of monturen moeten zijn aangekocht bij een erkende opticien of een oogarts.
– Onder optische leveringen wordt verstaan : montuur, corrigerende brilglazen of corrigerende contactlenzen.
– De aankoop moet op voorschrift gebeuren van een oogarts die door het RIZIV is erkend of een oogarts uit een buurland (Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland) die erkend is door de bevoegde instelling in het betrokken land. Zonder voorschrift is de tussenkomst beperkt tot 25 €.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

– Bezorg ons de behoorlijk opgemaakte factuur of het formulier bijlage 15.
– Bezorg ons daarnaast ook het originele voorschrift van de oogarts. (Zonder voorschrift is de tussenkomst beperkt tot 25 €.)

Laser- en ultrasone behandeling

Wij voorzien een eenmalige tegemoetkoming van 125 € per oog bij een laserbehandeling of een ultrasone behandeling.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– De tegemoetkoming is beperkt tot de betaalde prijs en wordt verminderd met de terugbetaling waarin de verplichte verzekering eventueel voorziet.

– De behandeling moet zijn uitgevoerd door een geneesheer-specialist die erkend is door het RIZIV of door een geneesheer-specialist uit een buurland (Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland) die erkend is door de bevoegde instelling in het betrokken land.

– Indien er een wettelijke tussenkomst in de verplichte verzekering wordt toegekend, is er geen tegemoetkoming.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het originele medisch document dat is afgeleverd door de geneesheer-specialist en waarop het behandelde oog et de gebruikte techniek staan vermeld.

Voetverzorging

Wij voorzien een tegemoetkoming van maximaal 5 € per behandeling, met een maximum van 25 € per jaar.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– Er is een tegemoetkoming voor maximaal één behandeling per maand.
– Wie jonger is dan 70 jaar kan van dezelfde tegemoetkoming voor voetverzorging genieten mits deze medisch is voorgeschreven.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

– Bezorg ons het daartoe bestemde Symbio formulier of bezorg ons de ontvangstbewijzen die zijn afgeleverd door een erkende pedicure.
– Wie jonger is dan 70 jaar bezorgt ons ook een medisch attest.

Alternatieve geneeskunde

Wij betalen u een tussenkomst van 10 € per beurt in de kosten voor raadplegingen bij verstrekkers van een tak van niet-conventionele geneeskunde, zoals homeopathie, acupunctuur, osteopathie, chiropraxie, antroposofie, mesotherapie (vanaf 01/01/2015) en hippotherapie, met een maximum van 70 € per jaar (vanaf 01/01/2015).

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

Voorwaarde is wel dat de verstrekker van niet-conventionele geneeskunde erkend is door Symbio.
Indien uw verstrekker niet is opgenomen in deze lijst van erkende verstrekkers kunt u hem of haar aanraden zich alsnog door ons te laten erkennen.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het daartoe bestemde Symbio formulier, correct ingevuld door de verstrekker, of bezorg ons de kwitantie.

Homeopathie

Wij voorzien een tegemoetkoming van 50% in de aankoopprijs van homeopathische geneesmiddelen, met een maximum van 100 € per jaar (vanaf 01/01/2015).

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– De homeopathische geneesmiddelen dienen voorgeschreven te zijn door een dokter in de geneeskunde die erkend is door het RIZIV.
– De homeopathische geneesmiddelen moeten zijn afgeleverd in een apotheek.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het BVAC-attest afgeleverd door de apotheek voor terugbetaling in de aanvullende verzekering, met erop vermeld de naam van de voorschrijvende arts.

Fytotherapie

Wij voorzien een tegemoetkoming van 50% in de aankoopprijs van fytotherapeutische en antroposofische geneesmiddelen, met een maximum van 50 € per jaar.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– De geneesmiddelen dienen voorgeschreven te zijn door een dokter in de geneeskunde die erkend is door het RIZIV.
– De geneesmiddelen waarvoor een tegemoetkoming is voorzien, vindt u op deze lijst.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

– Voor elke aankoop in een apotheek bezorgt u ons het BVAC-attest afgeleverd door de apotheek voor terugbetaling in de aanvullende verzekering, met erop vermeld de naam van de voorschrijvende arts.
– Voor elke aankoop buiten een apotheek bezorgt u ons de behoorlijk opgemaakte factuur, samen met het voorschrift.

Dringend ziekenvervoer

Ziekenwagen

Een terugbetaling van 50% van de factuur van dringend ziekenvervoer is toegekend (met een maximumbedrag van 250 € op jaarbasis).

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– Enkel voor transporten die niet worden terugbetaald in het kader van de verplichte verzekering.
– De tussenkomst geldt voor het vervoer van of naar een ziekenhuis, in het binnenland.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

– Bezorg ons de originele factuur van het ziekenvervoer.
– Bezorg ons daarnaast ook het medisch voorschrift dat de noodzaak van het ziekenvervoer aantoont.

Helikopter

Wij voorzien in een tussenkomst van maximaal 250 € per jaar in de kosten voor ziekenvervoer met de helikopter.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

Dee dienst biedt een tussenkomst voor het zogenaamde dringend en medisch noodzakelijk ziekenvervoer.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

– Bezorg ons de originele factuur.
– Bezorg ons daarnaast ook een medisch verslag waaruit de noodzaak en de dringendheid van de overbrenging blijkt.

Niet-dringend ziekenvervoer

Ziekenwagen of sanitaire wagen

Het ziekenfonds kent een tussenkomst toe van 15 € per rit in de kosten voor niet-dringend ziekenvervoer per ziekenwagen of sanitaire wagen (met een maximum bedrag van 120 € per kalenderjaar).

Taxi

Wij betalen u maximaal 8,25 € per rit terug voor ziekenvervoer met de taxi of via een dienst van vervoer door vrijwilligers, met een maximum van 75 € per jaar.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– De tussenkomst geldt voor het vervoer van of naar een ziekenhuis of een zorgcentrum erkend door de RIZIV.
– De tussenkomst geldt enkel als men omwille van gezondheidsredenen het ziekenhuis niet met eigen middelen of met het openbaar vervoer kan bereiken.
– De tussenkomst is beperkt tot het aandeel in de kosten waarvoor geen tussenkomst bestaat in het kader van de verplichte verzekering en dat niet gedekt is door een andere reglement.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

– Bezorg ons de behoorlijk opgemaakte factuur van het ziekenvervoer.
– Bezorg ons daarnaast ook het medisch voorschrift dat de noodzaak van het ziekenvervoer aantoont.

Logopedie

Wij voorzien een tussenkomst van 5 € per zitting voor logopedische behandelingen die niet terugbetaalbaar zijn in het kader van de verplichte verzekering (met een maximum van 375 € per jaar).

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het overeenstemmende Symbio formulier, correct ingevuld door de logopedist(e).

Tomatis

Wij voorzien een tegemoetkoming van 4 € per beurt, met een maximum van 30 beurten per jaar. De Tomatis-methode is een psychopedagogische therapie die gebruikt wordt voor de preventieve en curatieve behandeling van gehoorproblemen.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

De behandeling moet worden verstrekt door een officieel door Tomatis erkende therapeut.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het attest dat is afgeleverd door een officieel door Tomatis erkende therapeut, met erop vermeld de data van de behandelingsbeurten.

Orthodontie

Wij voorzien een eenmalige tussenkomst van 150 € voor een orthodontische behandeling die niet is goedgekeurd door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

Wij bieden u een tussenkomst na 6 maanden van orthodontische behandeling waarvoor er geen tegemoetkoming is voorzien door de wettelijk verplichte ziekteverzekering.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons de factuur voor de 6 maanden van behandeling die is afgeleverd door de behandelende orthodontie of bezorg ons het overeenstemmende Symbio formulier.

Raadpleeg hier de tussenkomst door Symbio in geval van behandeling die is toegestaan door de adviserend geneesheer.

Podologische zolen

Er wordt een tussenkomst toegekend van 50 € om de 3 jaar in de kosten voor zolen die vervaardigd zijn door een podolo(o)g(e) die erkend is door het RIZIV.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

Enkel voor zolen die in het kader van de verplichte verzekering niet worden terugbetaald.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

– Op basis van een document van de podolo(o)g(e) met vermelding van het ontvangen ereloon.
– En bij vertoning van het medisch voorschrift.

Kanker

We voorzien een tegemoetkoming van maximaal 100 € in de kosten van geneesmiddelen voor de behandeling van kanker.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– Het geneesmiddel moet erkend zijn door het RIZIV.
– De tegemoetkoming geldt enkel voor geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis zijn voorgeschreven.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het daartoe bestemde formulier samen met de attesten van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering (BVAC-attesten afgeleverd door de apotheek).

Herstelverblijf

Wij bieden een tussenkomst van 32 € per overnachting in het kader van een herstelverblijf.
De begeleidende persoon kan daarenboven aanspraak maken op een tegemoetkoming van 18 € per overnachting.
U kunt het herstelverblijf opnemen in één van deze vier centra waarmee Symbio samenwerkt:

 • Neutralia in Oostende
  Informatie en inlichtingen op 059/70.66.99 of op www.neutralia.be
 • Hoge Duin in Oostduinkerke
  Informatie en inlichtingen op 058/23.40.52 of op www.hogeduin.be
 • Dennenheuvel in Bomal-sur-Ourthe
  Informatie en inlichtingen op 086/21.21.36 of op  www.dennenheuvel.be
 • Het Veer te Brussel
  Informatie en inlichtingen op 02/77.76.15 of op  www.cpas1200.be
De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

– U beschikt over een gunstig advies vanwege de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds.
– U bent herstellende van een zware ziekte of ernstige heelkundige ingreep.
– Het herstelverblijf wordt opgenomen voor minstens 7 overnachtingen en maximaal 14 overnachtingen.
– Er is per rechthebbende slechts een tegemoetkoming voor één enkel herstelverblijf per aandoening en per jaar.
– De begeleidende persoon moet eveneens lid zijn van Symbio en in dezelfde kamer verblijven.

Welke stappen moet ik ondernemen?

U richt een aanvraag aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Deze geeft een gunstig advies op basis van een uitvoerig medisch attest. Óf u laat uw behandelende arts of het ziekenhuis dit document invullen. U ontvangt dan het gunstig advies van de adviserend geneesheer via de post. Hiermee reserveert u uw verblijf in het door u gekozen centrum. De financiële tussenkomst van Symbio wordt bij afrekening onmiddellijk in mindering gebracht van uw factuur.

Voeding en dieet

Wij voorzien een terugbetaling van 10 € per beurt, met een maximum van 5 beurten per jaar, in de kosten van voedingsbehandeling. Geen leeftijdslimiet noch medisch voorschrift.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

Het moet gaan om een behandeling bij een gediplomeerd(e) diëtist(e), een voedingsarts of om coaching door de vereniging Weight Watchers via hun formule Combi Pas.

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het daartoe bestemde Symbio formulier, correct ingevuld of bezorg ons het afleveringsattest met de ontvangen erelonen door de diëtist(e), de voedingsarts of Weight Watchers.

Psychologie

Er wordt een tussenkomst toegekend van 10 € per zitting in de kosten voor psychotherapie bij een licentia(a)t(e) Psychologie (met een maximum van 50 € per jaar). Geen leeftijdslimiet noch medisch voorschrift.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Bezorg ons het daartoe bestemde Symbio formulier, correct ingevuld of bezorg ons een document met vermelding van het ereloon ontvangen door de licentia(a)t(e) Psychologie.

Menopauze

Een tussenkomst tot € 40 per kalenderjaar wordt toegekend in de kostprijs voor een hormonale substitutietherapie (HST) ter behandeling van menopauzale klachten bij vrouwen die als titularis of als persoon ten laste zijn ingeschreven.

De terugbetalingsvoorwaarden raadplegen

Toekenningsvoorwaarden

De farmaceutische specialiteit, al dan niet erkend door het RIZIV, moet vermeld zijn als HST in het Geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI).

Hoe kan ik terugbetaling genieten?

Indienen van getuigschrift van aflevering door de apotheker met de naam en het RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts.

Goed om weten
 • De voordelen en diensten van Symbio worden toegekend volgens de statuten van kracht op 01/01/2015.