U geniet één of meerdere pensioenen uit één enkel EU-land?

Om terugbetaling te krijgen van uw medische kosten in België, moet u bij uw ziekteverzekeraar in uw land van herkomst het S1/E121-formulier aanvragen. Hiermee schrijft u zich vervolgens in bij Symbio. U vult ook een aanvraag om inschrijving in en u bezorgt ons een kopie van uw Belgisch verblijfdocument. Opgelet, wij aanvaarden alleen de originele formulieren.

Zodra uw dossier bij ons is geopend, ontvangt u van ons uw kleefbriefjes.

Indien u over een rijksregisternummer beschikt, kan u uw elektronische identiteitskaart gebruiken bij apothekers, in ziekenhuizen en bij zorgverstrekkers. Dankzij deze kaart zal u voor sommige zorgverstrekkingen van de derdebetalersregeling kunnen genieten. Indien u niet over een rijksregisternummer beschikt, vragen wij u om ons een aanvraag tot het bekomen van een ISI+-kaart toe te sturen. Deze kaart zal bij de apothekers, ziekenhuizen en zorgverleners die beschikken over een kaartlezer, dezelfde voordelen bieden.

Als uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner nog niet is ingeschreven in een ziekenfonds in België en niet over een inkomen beschikt, kunt u hem of haar inschrijven als « persoon ten laste ». Dit betekent dat zijn of haar rechten op geneeskundige verzorging afhangen van uw dossier. Inschrijving is mogelijk mits voldaan is aan drie voorwaarden:

  • er mag nog geen echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn ingeschreven als persoon ten laste van uw dossier;
  • het belastbare inkomen van de persoon moet onder het grensbedrag van € 2 326 per kwartaal liggen;
  • op vlak van de gezinssamenstelling moet u officieel op hetzelfde adres wonen.

De titularis en de persoon die inschrijving wenst als persoon ten laste moeten een document invullen.

Als u overigens bent ingeschreven op basis van een S1/E121-formulier moet u aan de ziekteverzekeraar die dit document heeft afgeleverd, vragen u een dergelijk formulier voor uw echtgeno(o)t(e) te bezorgen.

U geniet van meerdere pensioenen uit verschillende EU-landen, maar niet uit België

De hierboven beschreven procedure geldt eveneens in dit geval. Het E121/S1-formulier moet u afgeleverd worden door de sociale zekerheidsinstelling van het land waar u het langst hebt gewerkt.

U geniet van meerdere pensioenen uit verschillende EU-landen, waaronder ook België

U krijgt terugbetaling van uw geneeskundige verzorging in België als « Belgisch gepensioneerde ». Hiervoor bezorgt u Symbio een « attest van pensioen verklaring van recht op gezondheidszorg», samen met een ingevulde aanvraag om inschrijving.