Hulp om te kunnen voorzien in de dagelijkse behoeften

De Vlaamse Zorgverzekering geeft een financiële tegemoetkoming voor niet-medische hulp en dienstverlening aan langdurig zwaar zorgbehoevenden die in Vlaanderen of in Brussel wonen. Deze vergoeding bedraagt 130 € per maand.

Voor wie?

Deze financiële steun wordt verleend aan:

  • langdurig zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden;
  • personen die verblijven in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

U moet aangesloten zijn bij een erkende ‘zorgkas’. Vanaf de leeftijd van 26 jaar is iedereen die in Vlaanderen woont verplicht een jaarlijkse bijdrage te leveren voor deze zorgverzekering. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen vrijwillig aansluiten bij een zorgkas. Dit kost 50 € per jaar. Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 25 € per jaar. Het jaarbedrag moet ten laatste op 30 april van het lopende jaar betaald zijn.

Wat zijn de sancties als men niet, te laat of slechts voor een deel de bijdrage betaalt?

Per jaar dat de bijdrage niet is betaald, te laat is betaald of slechts voor een deel is betaald, geldt er een uitstel van betaling van de tegemoetkoming van 4 maanden.

Overigens, als de bijdrage 3 jaar niet wordt betaald, te laat wordt betaald of slechts voor een deel wordt betaald (niet noodzakelijk opeenvolgend) legt de Vlaamse Overheid een boete op van 250 € (100 € voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming).

Inwoners van Brussel die laattijdig aansluiten: opgelet!

Als u zich laattijdig aansluit, is er een verplichte wachttijd van 10 jaar. Bovendien wordt uw vergoeding uitgesteld met 4 maanden per jaar dat u zich niet heeft aangesloten.

Wat moet ik doen om een vergoeding te ontvangen?

Dit is niet zo moeilijk:

  • U vult een aanvraagformulier in bij de Zorgkas (de ‘Neutrale Zorgkas Vlaanderen’ is de zorgkas van de Neutrale Ziekenfondsen). Onze medewerkers bezorgen u graag dit formulier.
  • Bezorg ons het formulier ingevuld terug, samen met de nodige bewijsstukken ter staving van het feit dat u zwaar zorgbehoevend bent.

De Zorgkas onderzoekt uw aanvraag zorgvuldig. Als deze ingaat op uw aanvraag betalen wij u de eerste vergoedingen uit na een wachttijd van drie maanden.

Vanaf wanneer kunt u de vergoeding beginnen ontvangen?

De vergoeding wordt uitbetaald vanaf de 1e dag van de 4e maand na de datum waarop u een aanvraag indiende.

Als u bijvoorbeeld een aanvraag hebt ingediend in de loop van de maand januari 2013, kunt u rekenen op een vergoeding vanaf 1 mei 2013.

Uitbetaling met terugwerkende kracht

De Zorgkas verstrekt ook een erkenning met terugwerkende kracht vanaf het ogenblik dat uw zorgbehoefte is vastgesteld of vanaf wanneer er opname was in een instelling voor residentiële zorg. Er worden wel maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht uitbetaald.